Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΜΕΔ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για θέσεις μεσολαβητών και διαιτητών. Παρακάτω παρατίθεται η σχετική προκήρυξη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1876/90, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών και Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για πλήρωση θέσεων στο Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών ή στο Ειδικό Σώμα Διαιτητών, μη πλήρους απασχόλησης με τριετή θητεία και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ & ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Α1.     Οι υποψήφιοι Μεσολαβητές θα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Α2.     Οι υποψήφιοι Διαιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους.
 • Να έχουν δεκαετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Τόσο οι υποψήφιοι Μεσολαβητές όσο και οι υποψήφιοι Διαιτητές θα πρέπει:

 • Να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, νομικών ή οικονομικών επιστημών ή συναφών σπουδών.
 • Να μην είναι μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Να μη βαρύνονται με πειθαρχικές ποινές από την επαγγελματική, επιστημονική ή συνδικαλιστική τους οργάνωση.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή στερητική των πολιτικών τους δικαιωμάτων ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή εν υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματος κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ψευδή κατά μήνυση, λιποταξία, εγκλήματα περί το νόμισμα και ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
 • Δεν προσλαμβάνεται υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, για κακούργημα ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο πλημμελήματα.

Β.   Κατά την επιλογή των υποψηφίων Μεσολαβητών και Διαιτητών θα αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία σχετικά με την επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, την οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε επιχειρήσεις και την διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα προσόντα, όπως η ύπαρξη

μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και σχετικές δημοσιεύσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Δεν επιλέγονται πρόσωπα, τα οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού εκπροσωπούν συμφέροντα ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, του Δημοσίου και φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Γ.    Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής καθώς και τον αριθμό των επιλεχθέντων κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του

Υποβολή Αίτησης – Προθεσμία -– Δικαιολογητικά

 • Υποβολή αίτησης - δήλωσης: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας, με σχετική αποστολή email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και τίτλο θέματος “ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ” ή “ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ”. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως στα Γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Πλατεία Βικτωρίας 7, ΤΚ 104 34, Αθήνα.
 • Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Έδρας του Ο.ΜΕ.Δ., στην Αθήνα, στην ανωτέρω διεύθυνση.
 • Προθεσμία υποβολής αίτησης: Μέχρι και την 16η Νοεμβρίου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου στη περίπτωση συστημένης επιστολής).
 • Δικαιολογητικά: Μαζί με τη συμπληρωμένη αίτηση και τη σχετική υπεύθυνη δήλωση, που είναι αναρτημένες στην ανακοίνωση της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.omed.gr θα πρέπει να υποβάλλονται: πλήρες βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, σχετικές δημοσιεύσεις, στοιχεία που θα αποδεικνύουν την απαιτούμενη από το νόμο εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο ο υποψήφιος θα κρίνει χρήσιμο για την κρίση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Ομότ. Καθηγητής Νομικής Αθηνών

Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΔΕΚΑ,

Σας ευχόμαστε καλό φθινόπωρο και καλή δικαστική χρονιά. Σας ενημερώνουμε ότι στις αρχαιρεσίες της 28-29/6 εξελέγησαν τα μέλη του νέου ΔΣ της εταιρίας μας και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Κ. Παπαδημητρίου Πρόεδρος

Α. Στεργίου Αντιπρόεδρος

Δ. Λαδάς Γ. Γραμματέας

Κ. Ρίζος Ταμίας

Ι. Σκανδάλης Έφορος

Α. Λεβέντη Μέλος

Μ.Μ. Τσίπρα Μέλος