ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 2/2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)».

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.ΜΕ.Δ. (του άρθρου 16 Α του ν. 1876/1990)

Συνεδρίασε στην Αθήνα με έδρα τον Ο.ΜΕ.Δ., την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020,  με την εξής σύνθεση: α) Μαρίνα Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, Αρεοπαγίτης, γ) Χαράλαμπος Μπρισκόλας, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, δ) Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., ο οποίος παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης, και ε) Μίρκα Καζιτώρη, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., (τακτικά μέλη).

Θέμα της συζήτησης ήταν η εξέταση των από 5.8.2020 εφέσεως της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) και από 7.8.2020 εφέσεως της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) κατά της υπ αριθμ. 5/2020 Διαιτητικής Απόφασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της ΕΤΕΡ, που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ΕΙΙΡΑ”.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν εκ μέρους της ΕΙΙΡΑ ο Γεώργιος Θεοδόσης, νομικός σύμβουλος και εκ μέρους της ΕΤΕΡ οι Παναγιώτης Μαυράκης, Πρόεδρος, Μαρία Γεωργέα, Γεν. Γραμματέας (η οποία παρέστη μέσω τηλεδιάσκεψης), Ιωάννης Κολύβας και ο νομικός της σύμβουλος, Δημήτριος Καραμήτσας.(....)

2. Ερμηνεύοντας την διάταξη του όρθρ. 57 παρ. 2 του ν. 4635/2019 κατά την πρώτη εφαρμογή της, η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 6/2020 απόφαση της Τριμελούς Ε.Δ., κατέληξε ότι, παραδεκτώς προσέφυγε μονομερώς στη διαιτησία η ΕΤΕΡ, με το από 29.5.2020 πλήρως αιτιολογημένο αίτημά της, δεδομένου ότι εν προκειμένω συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αμφοτέρων των περιπτώσεων α και β της παραγρ. 2 του αρθρ. 16 του ν. 1876/90, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019).Ειδικότερα, όσον αφορά τη συνδρομή της προϋποθέσεως α), κατά την εκκαλουμένη, η κρινόμενη διαφορά αφορά επιχειρήσεις κοινής ωφελείας η εξυπηρέτηση των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά την έννοια της παρ. 2 του αρθρ. 19 του ν. 1264/82 εδαφ. στ), ενώ η παραπομ-πή του ν. 4635/2019 στους ν. 3429/2005 και ν. 4270/2019, δεν συνιστά σωρευτική προϋπόθεση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία ώστε να απαιτείται οι εν λόγω επιχειρήσεις να ανήκουν και οργανικά στον δημόσιο τομέα, αλλά αυτοτελή περίπτωση προσφυγής. Περαιτέρω, κατά την επικουρική αιτιολογία της εκκαλουμένης, όσον αφορά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περιπτ. β), εν προκειμένω η επίλυση της προκειμένης συλλογικής διαφοράς επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος συνδεόμενο με τη λειτουργία της Ελληνικής Οικονομίας, όπως αιτιολογημένα εκτίθεται στην από 29.5.2020 μονομερή αίτηση προσφυγής στη διαιτησία, έχουν δε αποτύχει οριστικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

3. Με την έφεση της ΕΙΙΡΑ προβάλλεται ότι η παραπάνω αιτιολογία είναι μη νόμιμη κατ’ αμφότερα τα σκέλη της. Η διάταξη του όρθρ. 16 παρ. 2 περιπτ. α, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4635/2019, αφορά κατά την εκκαλούσα, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (απαριθμούμενες στο ν. 1264/1982), οι οποίες είναι ταυτόχρονα και ΔΕΚΟ κατά τα οριζόμενα στο ν. 3429/2005, σε συνδυασμό με το αρθρ. 14 του ν. 4270/2014, διότι η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής η οποία συνιστά πράγματι, μια μορφή υποχρεωτικής διαιτησίας, πρέπει να περιορίζεται οτις περιπτώσεις εξασφάλισης των ουσιωδών υπηρεσιών υπό την αυστηρή έννοια του όρου, σύμφωνα και με τα γενόμενα δεκτά στις υπ αριθμ. 98 και 154 Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

4. Κατά τη γνώμη της παρούσας Επιτροπής, ο νομοθέτης, ρυθμίζοντας με την παραπάνω διάταξη (αρθρ. 16 παρ. 2 περιπτ. α) την κατ εξαίρεση δυνατότητα προσφυγής στη μονομερή διαιτησία, απέβλεψε στην απρόσκοπτη παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη λειτουργική έννοια του όρου, ως εκ τούτου δε, δεν μπορεί η εν λόγω ρύθμιση να περιοριστεί σε μόνες τις επιχειρήσεις οι οποίες, κατά την οργανική έννοια του όρου, παρέχουν τις αυτές υπηρεσίες υπό τη μορφή εταιρίας στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο «δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή», δεδομένου, άλλωστε, ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν ανήκουν πλέον στον δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου, κριτήριο για τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεως ως «κοινής ωφελείας», δεν μπορεί να αποτελεί η νομική της μορφή ή το καθεστώς που τη διέπει, αλλά η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών ως ζωτικής σημασίας. Περαιτέρω η εκάστοτε αναζήτηση του κριτηρίου της «επιρροής» του Ελληνικού Δημοσίου σε κάποια επιχείρηση κοινής ωφελείας (κατά την έννοια του Ν. 3429/2005) σε συνδυασμό μάλιστα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, θα καθιστούσε ιδιαίτερα ασαφείς τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ν. 4635/2019. Από τη διατύπωση, τέλος, του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/90, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019), σύμφωνα με το οποίο «Εάν η συλλογική διαφορά αφορά επιχείρηση του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, στην αίτηση επισυνάπτεται η γνώμη της διυπουργικής επιτροπής δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005...”, μπορεί να συναχθεί εξ αντιδιαστολής, ότι η συλλογική διαφορά μπορεί, κατά τη βούληση του νομοθέτη, και να μην αφορά επιχείρηση του ν. 3429/2005.

Κατά τη γνώμη όμως της Μαρίνας Παπαδοπούλου, Συμβούλου Επικρατείας και του Χαράλαμπου Μπρισκόλα, Νομικού Συμβούλου του Κράτους, τόσο απο την γραμματική διατύπωση του νόμου («...και όπως αυτές ορίζονται...»), όσο και από το σκοπό του νομοθέτη (που σύμφωνα με την εισηγητική του έκθεση συνίσταται στον περιορισμό της μονομερούς προσφυγής μόνο σε πολύ λίγες περιπτώσεις),συνάγεται ότι μονομερής προσφυγή στη διαιτησία επιτρέπεται κατά την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/90 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019), μόνον στις κατηγορίες των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 1264/82, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι αυτές εντάσσονται ταυτοχρόνως και στην κατηγορία των δημοσίων επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/05, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως του εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή αυτού. Υπό την αντίθετη εκδοχή θα έπρεπε να γίνει δεκτό ότι ο νομοθέτης διευρύνει τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ορίζοντας μια τρίτη περίπτωση, αυτή του συνόλου των δημοσίων επιχειρήσεων του ν. 3429/05 (σε συνδυασμό με το ν. 4270/2014), έστω κι αν αυτές λειτουργικά δεν προσφέρουν υπηρεσίες του αρθρ. 19 παρ. 2 του ν. 1264/82.Τέλος, από τη διατύπωση του προπαρατεθέντος τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990, δεν μπορεί να συναχθεί, κατά τη γνώμη που μειοψήφησε, αντίθετο επιχείρημα, διότι το εδάφιο αυτό αναφέρεται μόνον στην υπό β) περίπτωση μονομερούς προσφυγής.

5. Με νόμιμη επομένως, αιτιολογία κρίθηκε με την εκκαλουμένη ότι παραδεκτώς προσέφυγε εν προκειμένω μονομερώς η ΕΤΕΡ στη διαιτησία, διότι οι εργαζόμενοί της απασχολούνται σε επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, που απαριθμούνται στο αρθρ. 19 παρ. 2 περ. στ) του ν. 1264/82, όπως αιτιολογημένα άλλωστε ανέφερε η ως άνω Ένωση Τεχνικών στην από 29.5.2020 αίτησή της. Κατόπιν αυτών, πρέπει να απορριφθεί ο ανωτέρω λόγος εφέσεως της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών με το οποίο προβάλλονται τα αντίθετα, ενώ ο λόγος εφέσεως της αυτής εκκαλούσας που βάλλει κατά του δεύτερου σκέλους της αιτιολογίας της εκκαλούμενης με το οποίο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1876/1990, (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019), είναι, πάντως, απορριπτέος, ως αλυσιτελής, αφού η εκκαλουμένη στηρίζεται επαρκώς στο εν λόγω πρώτο σκέλος της. Συνεπώς η έφεση της εργοδοτικής πλευράς πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. (...)

7. (...) Με το δεύτερο λόγο της έφεσής της η ΕΤΕΡ προβάλλει ότι μη νομίμως εφαρμόστηκε από την εκκαλουμένη η παραπάνω διάταξη, ως αντισυνταγματική, διότι, με τα κριτήρια που θέτει (πλην του τελευταίου με το οποίο δεν εξισορροπείται, πάντως, η εν λόγω ανισότητα), ευνοεί πράγματι την εργοδοτική πλευρά, κατά παράβαση των αρθρ. 22 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του Συντάγματος. Ο λόγος όμως αυτός είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, δεδομένου ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ασκείται, κατά το Σύνταγμα, από τα αρμόδια δικαστήρια, ενώ ο διαιτητής υποχρεούται, κατ’ αρχήν, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, να εκδώσει τη διαιτητική απόφαση τέμνοντας τη συλλογική διαφορά που φέρεται ενώπιον του. (Δ.Α. επί εφέσεως, υπ’ αριθμ. 2/2010, και 3/2010, πρβλ. ΑΠ 25/2004, contra Δ.Α. 15/2011).

8. Περαιτέρω προβάλλεται από την ΕΤΕΡ (3ος λόγος εφέσεως) ότι αναιτιολόγητα η εκκαλουμένη προέβη σε μείωση των αποδοχών, σε σχέση με το ύψος αυτών όπως συμφωνήθηκε από τα μέρη, και διαμορφώθηκε στην από 28.1.20120 πρόταση μεσολάβησης.

9. Προβάλλεται περαιτέρω, (4ος λόγος) ότι με παράνομη αιτιολογία επιβλήθηκε με την εκκαλουμένη (αρθρ. 2 εδαφ. β και 4 εδαφ. ζ) η αναστολή της καταβολής του επιδόματος συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη (τριετίες), δεδομένου ότι η αναστολή αυτή στηρίζεται στην ΠΥΣ 6/2012, η οποία είναι πλέον ανεφάρμοστη λόγω αντισυνταγματικότητας (σύμφωνα με τα κριθέντα με την ΣτΕ 2307/2014 Ολ.). (...)

10. Τέλος, η ΕΤΕΡ ισχυρίζεται (με τον πέμ-πτο λόγο εφέσεως) ότι αναιτιολόγητα ορίστηκε με την εκκαλουμένη (αρθρ. 15) μονοετής διάρκεια αυτής, ενώ, κατά τη μεσολάβηση είχε προταθεί η διετής διάρκεια, κατ’ αποδοχή μάλιστα, των απόψεων της εργοδοτικής πλευράς (ενώ η πλευρά της εκκαλούσας είχε αιτηθεί τριετή διάρκεια). Ισχυρίζεται περαιτέρω, ότι μη νομίμως ορίστηκε ως χρόνος έναρξης αυτής η 21.12.2019 αντί της 1.7.2020, που αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης της μετενέργειας της προηγούμενης ΣΣΕ που είχε συναφθεί μεταξύ των αυτών μερών. Ο λόγος αυτός πρέπει να γίνει δεκτός κατά το πρώτο σκέλος του διότι δεν παρατίθεται κάποια αιτιολογία ως προς τη μονοετή διάρκεια. Κατά το δεύτερο όμως σκέλος του είναι απορριπτέος διότι κατά το νόμο (όρθρ. 16 παρ. 8 ν. 1876/1990) η ισχύς της συλλογικής ρύθμισης αρχίζει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, η οποία εν προκειμένω υποβλήθηκε στις 20.12 2019.

11. Κατόπιν αυτών, απορρίπτεται η έφεση της εργοδοτικής πλευράς (ΕΙΙΡΑ), ενώ η έφεση της ΕΤΕΡ γίνεται εν μέρει δεκτή, μόνον ως προς το λόγο περί μονοετούς διάρκειας ισχύος, κατά τα ανωτέρω, οριζομένου στο άρθρο 15 ότι η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται διετής από 21.12.2019 έως 20.12.2021.

Συνεπώς, στην προκειμένη συλλογική διαφορά οι διαιτητικές διατάξεις διαμορφώνονται ως ακολούθως:

« ... Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται οι τεχνικοί ραδιοφώνου, μέλη της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) με τις ειδικότητες:

α) Του ηλεκτρονικού: Ως ηλεκτρονικός Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας όλων ανεξαιρέτως των ηλεκτρονικών συστημάτων και μηχανημάτων (αναλογικών και ψηφιακών), που απαιτούνται για την εγγραφή, αναπαραγωγή, υποστήριξη, μετάδοση και εκπομπή ηχητικού σήματος σε οποιανδήποτε μορφή και σε κάθε φυσικό μέσο, καθώς επίσης για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος από τα στούντιο του Ρ/Σ προς τους χώρους εγκατάστασης των πομπών ή εργάζεται για την εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων εκπομπής των Ρ/Σ ή είναι υπεύθυνος για την τεχνική κάλυψη των εξωτερικών μεταδόσεων του Ρ/Σ όταν και όπου απαιτείται από τον Ρ/Σ και

β) Του ηχολήπτη: Ως ηχολήπτης Ρ/Σ ορίζεται ο εργαζόμενος για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον Ρ/Σ προγράμματος και είναι αυτός που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του Ρ/Σ ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του Ρ/Σ.

Οι εργαζόμενοι ως ηχολήπτες ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ πρέπει:

α) Να έχουν πτυχίο ΙΕΚ-ΤΕΕ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ A, Β - ΤΕΣ - ΚΕΤΕ - ΚΕΚ - ΚΕΤΕΣ - ΚΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή κρατικών σχολών ειδίκευσης οιουδήποτε τομέα ηλεκτρονικού ή ηλεκτροτεχνίτου ή ραδιοτεχνίτου ή Τ.Ε.Ι. των αντίστοιχων ειδικοτήτων ή ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικών, χημικών ή Τεχνικών κλάδων όπως ηλεκτρολόγων ή ακουολογίας). Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή όλων των διατάξεων της παρούσης θεωρούνται αντίστοιχες.

β) Ως εμπειρικοί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη ως ηχολήπτες Ρ/Σ ή ηλεκτρονικοί Ρ/Σ ανάλογα με την ειδικότητα για την οποία προσλαμβάνονται.

Όσοι Τεχνικοί Ρ/Σ εργάζονταν κατά την 2 Μαρτίου 2004 απασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες ανεξάρτητα από την κατοχύρωση των τυπικών προσόντων που ορίζονται για την κάθε ειδικότητα (πτυχία ή εμπειρικότητα ή προϋπηρεσία), θεωρείται ότι είναι ειδικευμένοι στην ειδικότητα που απασχολούνται και μπορούν να την ασκούν, ακολουθώντας, βάσει προϋπηρεσίας τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών, όπως αυτά καθορίζονται από τις σε ισχύ συλλογικές ρυθμίσεις.

Προσλήψεις τεχνικού προσωπικού μετά την 2α Μαρτίου 2004 πρέπει να γίνονται με βάση τουλάχιστον τα τυπικά προσόντα (α) πτυχία ή (β) εμπειρικότητα που περιγράφονται παραπάνω αναλυτικά για κάθε ειδικότητα. Η ειδικότητα που μπορούν να ασκούν είναι αυτή που έχουν (ασκούν) κατά την στιγμή που υπεγράφη η Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ε.Τ.Ε.Ρ. και Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. της 2ας Μαρτίου 2004. Τυχόν μετάβαση του Τεχνικού από την μία ειδικότητα στην άλλη, θεωρείται συνέχεια της προηγουμένης και ουδόλως τον επηρεάζει στον βασικό μισθό ή στα ασφαλιστικά του δικαιώματα.

Διευκρινίζεται ότι, όπου στο κείμενο της παρούσης αναφέρεται η λέξη «Τεχνικός», σε όλες τις περιπτώσεις σημαίνει «Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός ραδιοσταθμού».

Άρθρο 2. – Αποδοχές. – α. Τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων μισθών (μισθολογικών κλιμακίων) για τους εργαζομένους τεχνικούς (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικούς), Ρ/Σ της χώρας από 21.12.2019 έως 20.12.2021 καθορίζονται ως εξής:

Έτη Υπηρεσίας και Προϋπηρεσίας

 Κλιμάκια σε ευρώ

από 0 έως 2ο συμπληρωμένο

1,010

από 2ο συμπληρωμένο έως 4ο συμπληρωμένο

1,080

από 4ο συμπληρωμένο έως 6ο συμπληρωμένο

1,150

από 6ο συμπληρωμένο έως 8ο συμπληρωμένο

1,182

από 8ο συμπληρωμένο έως 10ο συμπληρωμένο

1,187

από 10ο συμπληρωμένο έως 12ο συμπληρωμένο

1,198

από 12ο συμπληρωμένο έως 14ο συμπληρωμένο

1,203

από 14ο συμπληρωμένο έως 16ο συμπληρωμένο

1,271

από 16ο συμπληρωμένο έως 18ο συμπληρωμένο

1,286

από 18ο συμπληρωμένο έως 20ο συμπληρωμένο

1,304

από 20ο συμπληρωμένο έως 22ο συμπληρωμένο

1,339

από 22ο συμπληρωμένο έως 24ο συμπληρωμένο

1,392

από 24ο συμπληρωμένο έως 26ο συμπληρωμένο

1,440

από 26ο συμπληρωμένο έως 28ο συμπληρωμένο

1,451

από 28ο συμπληρωμένο έως 30ο συμπληρωμένο

1,511

από 30ο συμπληρωμένο έως 32ο συμπληρωμένο

1,564

από 32ο συμπληρωμένο έως 34ο συμπληρωμένο

1,635

από 34ο συμπληρωμένο έως 36ο συμπληρωμένο

1,702

από 36ο συμπληρωμένο έως 38ο συμπληρωμένο

1,770

από 38ο συμπληρωμένο έως 40ο συμπληρωμένο

1,859

από 41ο και άνω

1,939

β. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η μεταβολή μισθολογικών κλιμακίων βάσει ωριμάνσεων που αφορούν την πολυετή εργασία στον ίδιο εργοδότη (επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη άρθρου 4 περ. ζ’ της παρούσας).

Άρθρο 3. – Για τον υπολογισμό των βασικών μηνιαίων μισθών καθώς και των ημερών της κανονικής άδειας ανάπαυσης που δικαιούται ο Τεχνικός (Ηχολήπτης ή Ηλεκτρονικός) αλλά και για κάθε άλλη συνέπεια εξαιρουμένης αποζημιώσεως του Ν. 2112/20, λαμβάνεται υπ’ όψη και προσμετράται στο χρόνο της υπηρεσίας του στο Ραδιοφωνικό σταθμό και η προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλο Ραδιοφωνικό σταθμό. Στην ατομική Σύμβαση εργασίας του Τεχνικού Ρ/Σ θα πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η ειδικότητα με την οποία προσλαμβάνεται και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός στον οποίο και μόνο θα εργάζεται.

Αποδεικτικά (π.χ. ένσημα) προϋπηρεσίας υποβάλλονται στο λογιστήριο ή στη διεύθυνση προσωπικού κάθε σταθμού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πρόσληψη του Τεχνικού, η δε εκπρόθεσμη υποβολή τους έχει ως συνέπεια, ότι η προϋπηρεσία που αποδεικνύουν λαμβάνεται υπόψη και προσμετράται από την ημερομηνία υποβολής τους.

Άρθρο 4. – Επιδόματα. – Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με τα παρακάτω επιδόματα:

α) Γάμου σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ανεξάρτητα από το αν ο/η σύζυγος εργάζεται.

β) Τέκνου σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής ή της ημεδαπής και δεν εργάζεται. Προκειμένου περί τέκνων ανικάνων για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής νόσου, που αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Το επίδομα αυτό, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται στους μισθωτούς και των δύο φύλων.

γ) Σπουδών σε ποσοστό 1) 8% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων Τ.Ε.Ι. καθώς και σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης των οποίων ο τίτλος σπουδών έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος με Τ.Ε.Ι. (π.χ. Σχολή Ήχου και Εικόνας Παπαντωνοπούλου), 2) 11% για τους αποφοίτους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι. και 3) 4% για τους πτυχιούχους αντιστοίχων με το επάγγελμά τους τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σχολών ανωτέρας εκπαίδευσης ισότιμων με ΤΕΙ που φέρουν μεταπτυχιακό τίτλο.

Οι σχολές ή τα τμήματα σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισότιμων) Ηχοληπτών, Ηλεκτρονικών, Εικονοληπτών και Μουσικής για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων θεωρούνται αντίστοιχες.

δ) Πρόσθετης εργασίας στους εργαζόμενους, στους οποίους η διεύθυνση του Ραδιοσταθμού με έγγραφη εντολή της αναθέτει καθήκοντα οδηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της εργασίας τους, οριζόμενο σε ποσοστό 10% και υπολογιζόμενο στο μισθό του κατεχόμενου βασικού μισθού.

ε) Ανθυγιεινό που ανέρχεται σε 25% επί των καταβαλλομένων στους Τεχνικούς που εργάζονται πλησίον κεραιοσυστημάτων (συστημάτων εκπομπής), οιασδήποτε μορφής, του ραδιοφωνικού σταθμού.

στ) Θέσεως που ανέρχεται σε 20% για τους Τεχνικούς Διευθυντές και 10% για τους Προϊσταμένους τμημάτων.

ζ) Το επίδομα συνεχούς παραμονής στον ίδιο εργοδότη ανέρχεται σε ποσοστό 3% με την συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας, 6% με την συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας, 10% με την συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας, 12,5% με την συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας και 15% με την συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας (ΣΣΕ 2009).

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας αναστέλλεται η καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

Άρθρο 5. – α) Οι τεχνικοί (Ηχολήπτες και Ηλεκτρονικοί) δικαιούνται άδεια γάμου με πλήρεις αποδοχές, η οποία ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

β) Η άδεια τοκετού καθορίζεται κατά 2 εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπει η εκάστοτε κείμενη εργατική νομοθεσία. Ο χρόνος κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, εάν και εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρχε ενεργή εργασιακή σχέση. Η επιχείρηση οφείλει να απαλλάσσει την εργαζόμενη από νυχτερινές βάρδιες κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης της. Στις γυναίκες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω τοκετού, θα καταβάλλονται οι αποδοχές ενός 15νθήμερου επιπλέον από εκείνες που προβλέπει ο νόμος. Κάθε άρρεν τεχνικός ραδιοφωνίας που αποκτά παιδί δικαιούται εφ’ άπαξ άδεια τεσσάρων (4) ημερών.

γ) Στον εργαζόμενο, του οποίου η εργασιακή σχέση λύεται λόγω συνταξιοδοτήσεως, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσοστό 80% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920 και ανεξάρτητα από την υπαγωγή του σε ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του τεχνικού πριν αυτός συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, ο ή η επιζών σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό που εργαζόταν το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απροειδοποίητης καταγγελίας της σχέσης εργασίας του Ν.2112/1920. Εάν η αποζημίωση αυτή, λόγω του χρόνου υπηρεσίας του συγκεκριμένου τεχνικού ανέρχεται σε έναν έως και 6 μισθούς αποζημιώσεως καταβάλλεται εφάπαξ. Το τυχόν επιπλέον των 6 μισθών ποσό αποζημίωσης (λόγω αυξημένου χρόνου υπηρεσίας) θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσης κάθε μιας με το 70% του μισθού αποζημιώσεως.

ε) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται στην εγ-κατάσταση οθονών μηδενικής ακτινοβολίας (TFT) σε όλα τα στούντιο καθώς και όπου αλλού χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής από το τεχνικό προσωπικό.

στ) Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση της εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού ανά ειδικότητα, ώστε αυτό να χειρίζεται τον εκάστοτε τεχνολογικό εξοπλισμό.

ζ) Ο Ραδιοσταθμός υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε ηχολήπτη ένα ζευγάρι ακουστικά για χρήση μόνο στον Ρ/Σ, τα οποία θα χρεώνονται στον ίδιο και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τον ίδιο.

η) Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας, για τον καθορισμό των οποίων συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία με στέρεο τρόπο αποδεικνυόμενη, καθορίζονται ως εξής:

Όσοι έχουν μέχρι και 8 χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας δικαιούνται τόσες ημέρες αδείας όσες προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε έτος απασχόλησης πέραν από τα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας η ετήσια άδεια αυξάνεται κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες ανά έτος και μέχρι να συμπληρωθούν τριάντα μία (31) συνολικά εργάσιμες ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας.

Και μετά την αύξηση των ημερών της ετήσιας κανονικής αδείας των τεχνικών το επίδομα αδείας δεν αυξάνεται αλλά παραμένει στα νόμιμα όρια.

Στις ημέρες κανονικής αδείας των τεχνικών δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες αυτοί δεν εργάζονται λόγω της εφαρμογής του συστήματος της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας.

θ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού (όπως ορίζει η εργατική νομοθεσία) δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας.

ι) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως 6 ετών υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ια) Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού χορηγείται άδεια με αποδοχές 6 εργάσιμων ημερών το χρόνο πέρα αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με 3 ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια 8 εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. Η παραπάνω άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες, ισχύει και για τους εν διαστάσει ή διαζευγμένους οι οποίοι έχουν τη γονική μέριμνα εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετική δικαστική απόφαση.

ιβ) Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας.

Ο εργαζόμενος σε κάθε περίπτωση οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία.

Η ίδια ως άνω άδεια χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της ειδικής άδειας στον εργαζόμενο, η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εκ των άνω περιπτώσεων αιμοληψίας, είναι η έγκαιρη ενημέρωση του εργοδότη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της τελέσεως της αιμοληψίας, εκτός των περιπτώσεων καλύψεως έκτακτης ανάγκης. Εξαιρετικά και μόνο σε περιπτώσεις ταυτόχρονων αιτημάτων εργαζομένων για χρήση της ειδικής άδειας, ο εργοδότης δύναται σε συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ανάλογα με το πρόγραμμα εργασίας του και τις ανάγκες της επιχείρησης, να προχωρήσει στη χορήγηση της εν λόγω άδειας το αργότερο μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα τέλεσης της αιμοληψίας.

Ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας αιμοληψίας όπως Νόμος ορίζει.

Άρθρο 6. – Οι καθοριζόμενες αποδοχές οφείλονται για πενθήμερη, συνεχούς ωραρίου, 8ωρη ανά ημέρα, εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

Η επιχείρηση Ρ/Σ θα καταβάλει προσπάθεια να κατανέμει τις νυκτερινές, Κυριακές και αργίες βάρδιες ισομερώς για όλους τους τεχνικούς της ιδίας ειδικότητας. Η καταβολή των δεδουλευμένων τακτικών αποδοχών γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτική απόδειξη καταβολής δεδουλευμένων προς κάθε εργαζόμενο. Η καταβολή και εξόφληση τυχόν οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών γίνεται κατά την χρονική σειρά που κάθε απαίτηση κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Το ετήσιο επίδομα αδείας σε κάθε εργαζόμενο Τεχνικό καταβάλλεται το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη της θερινής άδειας αναψυχής ή τμήματός της, δεκαήμερης τουλάχιστον συνεχούς διάρκειας. Θερινή άδεια αναψυχής νοείται οποιαδήποτε άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο Τεχνικό μετά την 1η Ιουνίου εκάστου έτους.

Άρθρο 7. – Σε περίπτωση υπερωριακής, νυκτερινής απασχόλησης ή απασχόλησης σε αργίες ή απασχόλησης σε Κυριακές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Σε τεχνικούς που απασχολούνται σε μη μόνιμη βάση σε εξωτερικές μεταδόσεις δίδεται επίδομα οριζόμενο σε ποσοστό 5% επί του 1/25ου του βασικού τους μισθού για κάθε μέρα απασχόλησης σε εξωτερικές μεταδόσεις. Σε περίπτωση που ο τεχνικός λόγω της συμμετοχής του σε εξωτερική μετάδοση καταστεί μερικά ανίκανος για εργασία θα συνεχίσει να λαμβάνει τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του και τα ένσημά του για όσο διάστημα διαρκεί η ανικανότητά του. Ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής του τεχνικού από/στο χώρο της εξωτερικής μετάδοσης, θεωρείται χρόνος εργασίας και αρχίζει και τελειώνει στο χώρο που εργάζεται σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας.

Σε περίπτωση μεταβίβασης, συγχώνευσης ή απόσχισης της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή αλλαγής προσώπου του εργοδότη, η όποια αλλαγή δεν έχει καμιά βλαπτική ή δυσμενή συνέπεια για κάθε φύσεως εργασιακό, μισθολογικό, ασφαλιστικό ή εθιμικό δικαίωμα του εργαζομένου Τεχνικού (ηχολήπτη ή ηλεκτρονικού), αναγνωρίζεται δε ως προϋπηρεσία του το σύνολο της διανυθείσας στον προηγούμενο εργοδότη προϋπηρεσίας, η δε σύμβαση εργασίας του θεωρείται ως ενιαία και μηδέποτε διακοπείσα.

Άρθρο 8. – Οι μισθωτοί στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται από το ραδιοφωνικό σταθμό ως βάρδια ασφαλείας ή επιφυλακής κατόπιν γραπτής εντολής της επιχείρησης, ευρισκόμενοι σε αναμονή εκτός εγκαταστάσεως της επιχείρησης δικαιούνται επιπλέον αποζημίωση το 1/50 του μηνιαίου βασικού μισθού για κάθε βάρδια.

 Άρθρο 9. – Προκειμένου για ραδιοφωνικούς σταθμούς μικτού ή ειδησεογραφικού προγράμματος, οι εργαζόμενοι στα στούντιο συγχρόνου εκπομπής του Ρ/Σ, σε καμία περίπτωση δεν εργάζονται στο στούντιο αυτό περισσότερες από τέσσερις ώρες ανά βάρδια, ενώ το υπόλοιπο της βάρδιας αναπληρώνεται με εργασία ηχολήπτη Ρ/Σ σε στούντιο παραγωγής προγράμματος μέσα στην κύρια κτιριακή εγκατάσταση του ραδιοφωνικού σταθμού. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τις ώρες 22.00 έως 06.00 στην περίπτωση κατά την οποία στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα του Ρ/Σ είναι ηχογραφημένο κατά το ήμισυ τουλάχιστον ή συμφωνεί η πλειοψηφία των εργαζομένων στα στούντιο, ηχοληπτών.

Καθ’ όλο το 24ωρο αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Ηχολήπτη που ρυθμίζει τον ήχο τουλάχιστον μία φορά την ώρα.

 Άρθρο 10. – Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 12 ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00.01 ’ και λήγει την 24.00’ ώρα.

Άρθρο 11. – Ημέρες αργίας. – Ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) ορίζονται:

α. Η 1η του έτους, β. Τα Θεοφάνια, γ. Η Καθαρή Δευτέρα, δ. Η 25η Μαρτίου, ε. Η Μεγάλη Παρασκευή, στ. Το Μεγάλο Σάββατο, ζ. Η Δευτέρα του Πάσχα, η. Η 1η Μαΐου. θ. Του Αγίου Πνεύματος, ι. Η Κοίμηση της Θεοτόκου, ια. Η 28η Οκτωβρίου, ιβ. Τα Χριστούγεννα, ιγ. Η 26η Δεκεμβρίου, ιδ. Όλες οι Κυριακές.

Σε καμιά περίπτωση δεν συμψηφίζεται ημέρα αργίας με ρεπό.

Σε περίπτωση που τεχνικός (ηχολήπτης ή ηλεκτρονικός) εργασθεί σε ημέρα αργίας, που συμπίπτει με προγραμματισμένο ρεπό, θα του δοθεί ρεπό εντός της επομένης εβδομάδας και η προσαύξηση κατά την ημέρα εργασίας θα είναι εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) των νομίμων αποδοχών του.

Άρθρο 12. – Άδειες άσκησης συνδικαλιστικών καθηκόντων. – α) Στον ή στην Πρόεδρο και στον ή στην Αντιπρόεδρο της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στον ή στην Γενικό Γραμματέα και στον ή στην Ταμία της Ε.Τ.Ε.Ρ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους, αντίστοιχα έξι (6) και τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε μήνα. Στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές για την άσκηση των συνδικαλιστικών καθηκόντων τους μιας (1) εργάσιμης ημέρας κάθε μήνα.

Στην προαναφερόμενη περίπτωση άδειας με αποδοχές ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει το σύνολο των αποδοχών, που θα του καταβάλλονταν αν παρείχε τις υπηρεσίες του.

β) Οι ειδικές άδειες χορηγούνται επιπλέον της κανονικής και σε καμιά περίπτωση δεν αφαιρούνται από αυτήν.

γ) Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. ιδιοκτήτες των ραδιοφωνικών σταθμών, υποχρεούνται να παρακρατούν τη συνδικαλιστική συνδρομή των εργαζομένων - μελών της συμβαλλόμενης εργατικής οργάνωσης. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση (Ρ/Σ). Με την ίδια δήλωση πρέπει το σωματείο να γνωστοποιήσει το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ. κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβαθμίων οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε, καθώς και τον κατάλογο των μελών της Ένωσης στον κάθε ραδιοφωνικό σταθμό. Η δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση αυτή, δικαιούνται με έγγραφη ατομική δήλωσή τους, που απευθύνεται στην επιχείρηση, να αρνούνται την παρακράτηση. Η δήλωση αυτή πρέπει να γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου. Κάθε ραδιοσταθμός υποχρεούται να αποστέλλει στην εκάστοτε έδρα της Ε.Τ.Ε.Ρ. απόδειξη καταβολής και κατάλογο των εργαζομένων για τους οποίους έχει καταβληθεί η παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής μία (1) εβδομάδα το αργότερο μετά την καταβολή.

δ) Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση της διευκόλυνσης της συνδικαλιστικής δράσης με την ανάρτηση ανακοινώσεων, συγκεντρώσεων εντός του χώρου εργασίας ή άλλου κοντινού χώρου που παρέχεται με δαπάνη της εταιρίας, απρόσκοπτου επισκέψεως από τα μέλη τους κατά το χρόνο λειτουργίας του σταθμού, μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Ρ/Σ, καθώς επίσης και της μετάδοσης των ανακοινώσεων της Ε.Τ.Ε.Ρ.

Άρθρο 13. – Γενικά θέματα. – Για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και την αποτροπή μελλοντικών συγκρουσιακών καταστάσεων χρήσιμο είναι τα μέρη να προσπαθούν να επιλύουν καλόπιστα τα ανακύπτοντα προβλήματα εργασιακών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο συνίσταται η αποφυγή ενεργειών που άπτονται μονομερών αλλαγών σε θέματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα, χωρίς να έχουν εξαντληθεί πριν οι προσπάθειες ενημέρωσης (γραπτής η προφορικής) και διαβούλευσης μεταξύ των μερών (ΕΤΕΡ & ΕΙΙΡΑ), πάντοτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τέτοιες ενέργειες διατάραξης του εργασιακού κλίματος και της ομαλής επιχειρηματικής λειτουργίας μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά π.χ. η μη τήρηση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας, η εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων κ.ά.

Άρθρο 14. – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. – Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καταβαλλόμενες αποδοχές πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις, δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας και ισχύουν ως προς όλες τις έννομες συνέπειες.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα (π.χ. υπερωριακή, νυχτερινή και εκτός έδρας απασχόληση κ.ά.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου.

Άρθρο 15. – Διάρκεια - Ισχύς. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 21.12.2019 και λήγει 20.12.2021. ...».