ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

 

 

Δ. Γούλας, Η αμοιβή των μερικώς απασχολουμένων για χρονικώς πρόσθετη εργασία: Eρμηνευτικά ζητήματα μετά τις τροποποιήσεις που επιφέρει το άρθρο 59 ν. 4635/2019, ΕΕργΔ 2020, σελ. 241.

 

Ε. Διονυσοπούλου, Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας λόγω θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης και διακρίσεις λόγω ηλικίας – Με αφορμή τις Α.Π. 51/2017, 325/2017 και 508/2017, ΕΕργΔ 2020, σελ. 263.

 

Ν. Ζαπριάνος, Προστασία προσωπικότητας του εργαζομένου ιδίως στην πειθαρχική διαδικασία. ΔΕΕ 2019, σελ. 1265.

 

Δ. Ζερδελής, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά το ενωσιακό δίκαιο, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1297.

 

Δ. Ζερδελής/Γ. Ψαρουδάκης, Μεταβίβαση επιχείρησης στο πλαίσιο διαδικασίας ειδικής διαχείρισης (Ν. 4307/2014) και ζητήματα εργατικού δικαίου (γνωμ.), ΔΕΕ 2019, σελ. 1377.

 

Α. Καιδατζής, Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου που μετατάσσεται σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης (άρθρο 25 παρ. 13 του ν. 4354/2015) (γνμδ.), ΕΕργΔ 2019, σελ. 1169.

 

Ι. Ληξουριώτης, Αναζητώντας τον «βάσιμο» λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ΔΕΕ 2019, σελ. 1057.

 

Α. Πολυχρονιάδου, Η διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας και η αξιολόγηση των επιμέρους ενδείξεων – Με αφορμή την Α.Π. 444/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1197.

 

Ι. Σκανδάλης, Μερική απασχόληση: Μια κριτική προσέγγιση των αλλαγών που επήλθαν με τον πρόσφατο νόμο 4635/19, ΔΕΝ 2020, σελ. 26.

 

Α. Στεργίου, Απόλυση ή αποχώρηση συνταξιούχου εργαζομένου, ΔΕΝ 2019, σελ. 1265.

 

Vincenzo Cangemi, Πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές στο ιταλικό δίκαιο των απολύσεων, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1073.

 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

 

 

 

Γ. Λεβέντης, Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο συλλογικό εργατικό δίκαιο Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», ΔΕΝ 2020, σελ. 1.

 

Ι. Ληξουριώτης, Έναρξη ισχύος νέων περί Διαιτησίας διατάξεων και όρια παρέμβασης του θεσμού στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, ΔΕΝ 2020, σελ. 289.

 

Κ. Παπαδημητρίου, Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας μετά το Ν. 4635/2019, ΔΕΕ 2020, σελ. 305.

 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Α. Αναγνώστου – Δεδούλη, Επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα μετά από 18 χρόνια, ΔΕΝ 2020, σελ. 641.

 

Δ. Κουκιάδης, Η επεξεργασία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου κατά τον ν. 4624/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1057.

 

Ι. Ληξουριώτης, Το εργατικό δίκαιο στον αιώνα της ψηφιακής οικονομίας, ΔΕΕ 2020,  ΔΕΕ 2020, σελ. 1.

 

Κ. Παπαδημητρίου, Η εξαρτημένη και η ψευδής αυτοαπασχόληση: Προς τη ρύθμιση μιας νέας κατηγορίας, ΔΕΕ 2020, σελ. 153.

 

Ν. Παπαδόπουλος, Η επίδραση του Ευρωπαικού Κοινωνικού Χάρτη στη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1351.

 

Π. Παπαρρηγοπούλου, Κρατική εγγύηση, επάρκεια των συντάξεων, ανταποδοτικότητα και ενοποιήσεις στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ για την κοινωνική ασφάλιση, ΔΕΝ 2019, σελ. 1521.

 

Α. Περτσινίδου, Κατευθυντήριες γραμμές για τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των απασχολουμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας – Με αφορμή την Α.Π.Δ.Π.Χ. 26/2019, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1217.

 

Κ. Χατζηλάου, Δύο χρόνια από τη διακήρυξη του Ευρωπαικού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων: ανάλυση κα γενική αποτίμηση, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1341.

 

Hugh Collins, H Δικαιοσύνη στην Εργασία, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1041.