Λ. Σεραφείμ, «Συνδικαλιστικό και Σωματειακό Δίκαιο», 13η έκδοση (Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε., 2019)

Tο παρόν έργο καταπιάνεται με ζητήματα τόσο δικονομικού όσο ουσιαστικού δικαίου. Ειδικότερα περιλαμβάνει μία ενδελεχή ανάλυση των δικονομικών θεμάτων εκουσίας δικαιοδοσίας περί σωματείων καθώς και μία κατ’ άρθρο ερμηνεία των σωματειακών διατάξεων του Α.Κ.. Επιπλέον εστιάζει ειδικώς σε θέματα σχετικά με το δίκαιο των επαγγελματικών οργανώσεων, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τέλος, η παρούσα έκδοση περιέχει πρακτικά θέματα για τη σύσταση και αναγνώριση σωματείου, για τροποποίηση καταστατικού, για τη διοικητική λειτουργία του σωματείου καθώς και υποδείγματα δικογράφων.