Π. Παπαρρηγοπούλου – Πεχλιβανίδη, «Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης», 3η έκδοση (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019)

Το παρόν έργο προσεγγίζει ερμηνευτικά και ιστορικά τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και παρουσιάζει την οικονομική του λειτουργία. Ειδικότερα παρουσιάζει τις πηγές του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, την έννοια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση, τα είδη της κοινωνικής ασφάλισης, την ένδικη προστασία των ασφαλισμένων, την έννοια και τα είδη των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, επιδομάτων κ.ά. παροχών. Το έργο έχει λάβει υπόψη τις αποφάσεις εκείνες της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του Ν 4387/2017 και ακυρώθηκαν κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με βάση αυτόν.