Δ. Ζερδελής, «Εργατική Νομοθεσία – Βασικά Νομοθετήματα», 2η έκδοση (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Στην παρούσα έκδοση ενσωματώνονται όλες οι επελθούσες νομοθετικές μεταβολές στο Εργατικό Δίκαιο, Ατομικό και Συλλογικό. Έχουν δε ληφθεί υπόψη όλες οι νομοθετικές τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.