Ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κα

 

Διαβάστε περισσότερα…

Άρθρο 1. – Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». – Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 68 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α’) και έχει ως εξής:

....................................................................

Άρθρο 2. – Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σώματος.

....................................................................

Άρθρο 3. – Λοιπές παροχές ΕΚΑΒ. – Στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ με τις κάτωθι ειδικότητες: 1. Διασώστη - Πληρώματος ασθενοφόρου, 2. Νοσηλευτή, 3. Τεχνικού Συνεργείου και 4. Καθαριστή - Καθαρίστριας χορηγείται ετήσια ειδική αποζημίωση για την αγορά ή αντικατάσταση της προβλεπόμενης υπηρεσιακής στολής, η οποία είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, οι δικαιούχοι, η διαδικασία τήρησης των προϋποθέσεων χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αποζημίωσης ανά διετία.

Άρθρο 4. – Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Σ.Υ.

....................................................................

Άρθρο 5. – Ρυθμίσεις για τη συνεργασία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). – 1. Οι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) πάροχοι υγείας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) μετά από τη σύναψη σχετικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ (κοινή απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με αρ. ΕΑ-ΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β’ 4898) και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’21), σχέδιο της οποίας υποβάλλεται στους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών προς έγκριση. Οι δαπάνες της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ δεν προσαυξάνουν τον λογαριασμό των παρόχων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’167) σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής.

  1. Η παροχή φαρμάκων υψηλού κόστους και φαρμάκων εξωσωματικής γονιμοποίησης σε δικαιούχους του ΕΔΟΕΑΠ δύναται να πραγματοποιείται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της σύμβασης της παραγράφου 1 μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΔΟΕΑΠ.
  2. Κάθε ειδικότερο ζήτημα ή ζήτημα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό που αφορά στην υλοποίηση των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΟΠΥΥ και του ΕΔΟΕΑΠ.

Άρθρο 6. – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4332/2015.

....................................................................

Άρθρο 7. – Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία.

....................................................................

Άρθρο 8. – Ιατρικές εξειδικεύσεις.

....................................................................

Άρθρο 9. – Ένταξη του Διδυμότειχου στις άγονες περιοχές.

....................................................................

Άρθρο 10. – Επίδομα θέσης ευθύνης. – Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) η φράση «διακόσια πενήντα (250) ευρώ» αντικαθίσταται από τη φράση «διακόσια ενενήντα (290) ευρώ».

Άρθρο 11. – Παράταση θητείας Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ.

....................................................................

Άρθρο 12. – Κριτήρια και μεθοδολογία Αξιολόγησης.

....................................................................

Άρθρο 13. – Διαδικασία αξιολόγησης.

....................................................................

Άρθρο 14. – Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων.

....................................................................

Άρθρο 15. – Σύσταση Ειδικής Υποεπιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 4512/2018.

....................................................................

Άρθρο 16. – Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας. – 1. Το άρθρο 129 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) καταργείται.

  1. Όσες μετακινήσεις ιατρών πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του καταργούμενου άρθρου 129 του ν. 4600/2019 άνευ τεκμηριωμένης αιτιολογίας ως προς την ανάγκη διασφάλισης της λειτουργίας τμημάτων ή μονάδων, καταργούνται αυτοδίκαια. Με απόφαση του διοικητή του ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ., η οποία εκδίδεται εντός (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι εν λόγω ιατροί επανατοποθετούνται στην οργανική μονάδα προέλευσης, που κατείχαν πριν υπαχθούν στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 129 του ν. 4600/2019, σε κενή οργανική θέση ή προσωποπαγή θέση της ειδικότητάς τους διατηρώντας τον βαθμό τους.

Άρθρο 17. – Μη παρεμβατικές μελέτες. – Το άρθρο 4 του ν. 4523/2018 (Α’ 41) καταργείται.

Άρθρο 18. – Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών. – 1. Η μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του ν. 4486/2017 (Α’115), και των ασκού-ντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, με ενεργές συμβάσεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου 2020 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020 στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

  1. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 και για τους δικαιούχους του παρόντος που δεν έχουν συμ-πληρώσει το πρώτο έτος της σύμβασής τους, η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης, σε κάθε οικογενειακό ιατρό ή ασκούντα καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, με ανώτατο όριο το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ.

Άρθρο 19. – Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ e-dapy.

....................................................................

Άρθρο 20. – Ειδικές ρυθμίσεις θεώρησης παραπεμπτικών κατά την περίοδο διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

....................................................................

Άρθρο 25. – Διαδικασία λήψης μέτρων περιορισμού κρουσμάτων ή επαφών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επιτασσόμενους χώρους.

....................................................................

Άρθρο 26. – Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας. – Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία προστέθηκε με το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) αναριθμείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.»

Άρθρο 27. – Παροχή πρόσθετων στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) για επιχειρησιακούς λόγους.

....................................................................

Άρθρο 28. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020