Ν. 4643/2019 «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ και λοιπές διατάξεις».

 

Διαβάστε περισσότερα…

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ

Άρθρο 3. – Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου.– 1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και δημοσιεύεται σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα της, με την οποία καθορίζονται ενδεικτικά:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.

β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

 1. Οι προβλέψεις της Προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α' έως ζ' της παραγράφου 1 του παρόντος καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας.
 2. Η Προκήρυξη αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.
 3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έλεγχο εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στη ΔΕΗ ΑΕ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το ΑΣΕΠ του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.
 4. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο διέπονται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και από τις διατάξεις της προκήρυξης, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή από οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή συμφωνία, ρύθμιση ή συνήθεια, ιδίως ως προς τις αποδοχές των νεοπροσλαμβανομένων, τις άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές παροχές, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία των απολύσεων. Ειδικότερα, συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
 5. Στη ΔΕΗ ΑΕ δεν εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης επιχειρησιακής συμφωνίας ή ρύθμισης, όπως και εάν εκάστοτε ισχύσει, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 6. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού στη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 3833/10 (Α’ 40), των παραγράφων 20 α, 21 και 22 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/12 (Α’ 54), των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 49 του Ν. 3943/11 (Α’ 66), της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4038/12 (Α’ 14) και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του Ν. 2266/94 (Α’ 218), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 2839/00 (Α' 196).

Άρθρο 4. – Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου. – 1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών/ Διευθυντών Κλάδων που δύνανται να καλύπτονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των σήμερα προβλεπόμενων θέσεων των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.

 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν. 4354/15 (A’ 176) δεν έχει εφαρμογή στις αμοιβές των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών της εταιρίας που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος.
 2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1, οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της ΔΕΗ ΑΕ γίνεται για κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχιακών αναγκών με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ΑΕ. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες.
 3. Στη ΔΕΗ ΑΕ παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί προσλήψεων προσωπικού, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του Ν. 2244/94 (Α’ 168).
 4. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Ν. 2244/94, όπως ισχύει, και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2941/01 (Α’ 201).

Άρθρο 5. – Επιτροπή Προσλήψεων και Αμοιβών. – 1. Στη ΔΕΗ ΑΕ συνιστάται και συγκροτείται Επιτροπή Αμοιβών και Προσλήψεων με μετασχηματισμό της υφιστάμενης Επιτροπής Αμοιβών. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της εταιρείας, ανεξάρτητα από αυτήν, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/02 (Α’ 110). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά, παύει δε με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του μέλους ΔΣ.

 1. Έργο της Επιτροπής είναι:

(α) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της πολιτικής προσλήψεων προσωπικού αορίστου χρόνου της εταιρείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού της Προγράμματος,

(β) η εισήγηση προς στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της διαδικασίας πρόσληψης των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων της εταιρίας, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος,

(γ) η εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής αποδοχών κατά τα άρθρα 110 - 112 του Ν. 4548/18 (Α’ 104):

 1. i) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
 2. ii) των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και των Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 παράγραφος 1 και 4 παράγραφος 2 του παρόντος.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά θέματα συγκρότησης, καθεστώτος των μελών, ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σύγκλησης, διεξαγωγής συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της.

Άρθρο 6. – Προγράμματα εθελουσίας εξόδου προσωπικού. – Στη ΔΕΗ ΑΕ και στον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ και στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύναται να εφαρμόζονται, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης εταιρίας, στοχευμένα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ιδίως για συγκεκριμένες κατηγορίες/ειδικότητες ή για συγκεκριμένες υπηρεσιακές μονάδες και με επιβάρυνση της εταιρίας. Με τις ανωτέρω αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και το ύψος του οικονομικού κινήτρου που θα καταβάλλεται για την οικειοθελή αποχώρηση του προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την οικονομική κατάσταση της εταιρίας, το πλήθος των ωφελουμένων και τα χαρακτηριστικά της προς έξοδο κατηγορίας.

Άρθρο 7. – Μετακινήσεις προσωπικού εντός Ομίλου. – 1. Το προσωπικό της ΔΕΗ ΑΕ και των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύναται να μεταφέρεται από και προς τη ΔΕΗ και τις ως άνω εταιρίες, σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς κατηγορίας/ειδικότητας με αυτήν που ανήκει ο μεταφερόμενος, με βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

 1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του παρόντος άρθρου αποστέλλουν τα αιτήματά τους με τις ανάγκες για κάλυψη θέσεων με μεταφορά προσωπικού, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για την κατηγορία/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στην ζητούμενη κατηγορία/ειδικότητα.
 2. Η διαδικασία της μεταφοράς εκκινεί με την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την εταιρία προέλευσης προς το προσωπικό της και ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας υποδοχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην εταιρία προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, ιδίως εάν η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποβεί άγονη, η εταιρία προέλευσης διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 8. – Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο. – 1. Το προσωπικό της ΔΕΗ και των ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΕ και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε εταιρίες του Ν. 3429/05 (Α’ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά τον χρόνο διενέργειας της μεταφοράς, μετά από σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και πρόσκληση του προσωπικού για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτόν το Υπουργείο Εσωτερικών συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων για την πλήρωση θέσεων από το προσωπικό που εκδήλωσε ενδιαφέρον για μεταφορά και στη συνέχεια, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των φορέων με βάση τις προτεραιότητες στελέχωσης του Δημοσίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καθορίζονται οι προς πλήρωση θέσεις.

 1. Η μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
 2. Η μεταφορά διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μεταφοράς θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή κατηγορίας ή ειδικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου, της κατηγορίας ή της ειδικότητας όπου μεταφέρεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αντίστοιχες κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχη των τυπικών προσόντων του μεταφερόμενου. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
 3. Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο κατατάσσονται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Όποιος μεταφέρεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του. Η μεταφορά σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς να διατηρείται τυχόν διαφορά αποδοχών.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μεταφοράς, τα κριτήρια της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 9. – Πολιτική προμηθειών

....................................................................

Άρθρο 10. – Εφαρμογή σε θυγατρικές ΔΕΗ. – Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 5 και 9 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλογικά και στις θυγατρικές της ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

Άρθρο 11. – Προσαρμογή ειδικού τιμολογίου προσωπικού. – 1. Ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να εφαρμόζεται στο προσωπικό και στους συνταξιούχους της ΔΕΗ ΑΕ, των θυγατρικών της και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για την τιμολόγηση αποκλειστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας όπου εφαρμόζονται χρεώσεις προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση, η εκ της εφαρμογής του ανωτέρω ειδικού τιμολογίου προκύπτουσα έκπτωση στη χρέωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%). Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν καταλαμβάνονται από την έκπτωση του προηγούμενου εδαφίου.

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου μόνου της ΠΥΣ 127/90 (Α’ 147) καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει να ισχύει και να εφαρμόζεται οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη απόφασης της ΔΕΗ, Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ ή οποιασδήποτε άλλης συλλογικής συμφωνίας ή ρύθμισης, κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
 2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου ξεκινά την 1-1-2020.