Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 5063/2019 περί «ΚΥΑ εξομοιούμενων με ΣΣΕ»

Περίληψη: Με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) καθορίζονται, σύμφωνα με τον ΑΝ 435/68, αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας για κατηγορίες μισθωτών, όταν είναι αδύνατη ελλείψει οργανώσεως εργοδοτών η σύναψη ΣΣΕ που να δεσμεύει τα 3/5 των μισθωτών της κατηγορίας αυτής και εφ’ όσον οι μισθωτοί αυτοί δεν δεσμεύονται από ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική. Οι ΚΥΑ αυτές έχουν επικουρικό χαρακτήρα και αντικαθίστανται οποτεδήποτε με σύναψη ΣΣΕ ή με την κήρυξη ΣΣΕ γενικά υποχρεωτικής. Ως προς την ισχύ, την ενέργεια, τα αποτελέσματα, μετενέργεια και τη διάρκεια των ΚΥΑ, ισχύουν κατά ρητή επιταγή του νόμου οι διατάξεις που αφορούν τις ΣΣΕ. Από τις διατάξεις του Ν. 4046/12 και της ΠΥΣ 6/28-2-2012, που δεν αντιβαίνουν στα άρθρα 22 παρ. παρ. 1, 2 και 23 του Συντ., δεν εξαιρούνται οι εξομοιούμενες με ΣΣΕ ΚΥΑ του ΑΝ 435/68. Και αυτό διότι αν εξαιρούντο θα επλήττετο η ίδια η συλλογική αυτονομία και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου μόνου του ΑΝ 435/68.

 

Διαβάστε περισσότερα…

[...] Με τον ΑΝ 435/68, άρθρο μόνο, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 1876/90, ορίζονται τα εξής: «Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Εργασίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζονται ελάχιστα όρια μισθών ως και λοιποί όροι εργασίας διά κατηγορίας μισθωτών, διά τας οποίας, ελλείψει αντιστοίχου οργανώσεως εργοδοτών, είναι ανέφικτος η σύναψις συλλογικής συμβάσεως εργασίας, καταλαμβανούσης τας σχέσεις εργασίας των τριών πέμπτων των μισθωτών της κατηγορίας ταύτης και εφ’ όσον αι σχέσεις εργασίας των μισθωτών τούτων δεν καταλαμβάνονται υπό συλλογικής συμβάσεως εργασίας ισχυούσης ως γενικώς υποχρεωτικής κατά τας παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Ν. 3239/55 (παρ. 1). Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον καθοριζόμενα ελάχιστα όρια μισθών και οι λοιποί όροι εργασίας δύναται να αντικαθίστανται δια συλλογικής συμβάσεως εργασίας οιασδήποτε εκτάσεως ή κηρύξεως τοιαύτης γενικώς υποχρεωτικής (παρ. 2). Ως προς την ισχύν, ενέργειαν και τα αποτελέσματα της καθοριζούσης ελάχιστα όρια μισθών και λοιπών όρων εργασίας αποφάσεως ισχύουσιν αναλόγως αι περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας διατάξεις του Νόμου (παρ. 3). Πάσα διάταξις αντικειμένη ή αναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος καταργείται (παρ. 4)». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται σαφώς η βούληση του νομοθέτη να καθορίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (εφεξής ΚΥΑ) αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας για κατηγορίες μισθωτών, όταν είναι αδύνατη η σύναψη ΣΣΕ που να δεσμεύει τα 3/5 των μισθωτών της κατηγορίας αυτής και εφόσον οι σχέσεις εργασίας των μισθωτών αυτών δεν καλύπτονται από ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί γενικά υποχρεωτική. Οι ΚΥΑ έχουν χαρακτήρα επικουρικό, με αποτέλεσμα να μπορούν να αντικαθίστανται οποτεδήποτε με σύναψη ΣΣΕ ή με την κήρυξη γενικά υποχρεωτικής ήδη υπάρχουσας ΣΣΕ. Ως προς την ισχύ, την ενέργεια και τα αποτελέσματα της ΚΥΑ ισχύουν αναλόγως ―κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη― οι διατάξεις νόμου, που αφορούν τις ΣΣΕ. Οι όροι εργασίας που ορίζονται από ΚΥΑ έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ, δηλαδή ισχύουν κανονιστικά επί των ατομικών συμβάσεων εργασίας και παράγουν τα ίδια αποτελέσματα με τους όρους εργασίας που πηγάζουν από ΣΣΕ. Επίσης, ως προς τη διάρκεια ισχύος των όρων εργασίας που καθορίζονται από ΚΥΑ και ως προς την ενέργεια που αναπτύσσουν οι όροι αυτοί μετά τη λήξη ισχύος των ΚΥΑ (μετενέργεια) εφαρμόζονται οι διατάξεις νόμου που ισχύουν επί των ΣΣΕ (παρ. 3 ΑΝ 435/68). Αν και σύμφωνα με τη λεκτική διατύπωση του ΑΝ 435/86 επί των ΚΥΑ ισχύουν «αναλόγως» οι περί ΣΣΕ διατάξεις, είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τίθεται θέμα διασταλτικής ερμηνείας ή αναλογικής εφαρμογής νόμου προς κάλυψη ενός μη ηθελημένου ή και ηθελημένου από το νομοθέτη κενού, καθώς εδώ ο νομοθέτης ουδέν κενό κατέλιπε, αλλά εξομοίωσε πλήρως τις ΚΥΑ του ΑΝ 435/68 με ΣΣΕ, ρυθμίζοντας με παραπομπή στο νόμο για τις ΣΣΕ όλα τα ζητήματα σχετικά με την ισχύ, τη διάρκεια ισχύος, την ενέργεια και τα αποτελέσματα των όρων εργασίας που προβλέπουν οι ΚΥΑ. Δηλαδή, με τη φράση «ισχύουν αναλόγως» ο νομοθέτης όρισε ρητά ότι πρέπει να εφαρμόζονται και επί των ΚΥΑ ως πλέον κατάλληλες και αρμόζουσες οι διατάξεις νόμου περί ΣΣΕ. Τέλος, οι όροι εργασίας που ορίζονται με ΚΥΑ παύουν αυτόματα να ισχύουν με τη σύναψη σχετικής δεσμευτικής ΣΣΕ. Συνεπώς, οι ΚΥΑ αφενός έχουν ισχύ, διάρκεια και μετενέργεια ΣΣΕ και αφετέρου τροποποιούνται από ΣΣΕ ή ΔΑ, βάσει της αρχής της διαδοχής των τάξεων, ακόμη και επί τα χείρω [βλ. ΕφΘεσ(Μον) 1441/17 δημοσίευση ΝΟΜΟΣ]. Συνακόλουθα, από τις ισχύουσες διατάξεις του ΑΝ 435/68 συνάγεται αναμφίβολα ότι οι ΚΥΑ εξομοιώνονται πλήρως με ΣΣΕ.