Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (31-5-2022) Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024.

 Στην Αθήνα, σήμερα την 31η Μαΐου 2022, στα Γραφεία της Ο.Τ.Ο.Ε. οι υπογράφοντες:

 1. Φραγκίσκη Μελίσσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer της Alpha Bank
 2. Μανώλης Πίτσας, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της Attica Bank Α.Τ.Ε.
 3. Ευδοξία Χατζηιωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
 4. Αναστασία Πασχάλη, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου της Eurobank
 5. Γεώργιος Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς
 6. Γιάννης Πάρνης, Διευθυντής Προσωπικού της Optima Bank
 7. Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Τράπεζας
 8. Αντώνιος Λαλούσης, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της BNP Paribas Securities Services
 9. Αντώνιος Παναγούλης, Δικηγόρος, εκπρόσωπος των κατωτέρω αναφερόμενων Συνεταιριστικών Τραπεζών:

ενεργούντες από κοινού, δυνάμει σχετικών εξουσιοδοτήσεων, ως εκπρόσωποι των ακόλουθων Τραπεζών, που καλύπτουν πολύ περισσότερο από το 70% των εργαζομένων στον κλάδο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν.1876/ 1990, όπως ισχύει:

1) Alpha Bank Α.Ε.

2) Attica Bank Α.Τ.Ε.

3) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

4) Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

5) Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

6) Optima Bank Α.Ε.

7) Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.

8) BNP Paribas Securities Services

9) Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

10) Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε.

11) Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.

12) Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε.

Και αφετέρου:

 1. Γεώργιος Μότσιος του Ευαγγέλου, Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε.
 2. Ανδρέας Καλλίρης του Ιωάννου, Γενικός Γραμματέας Ο.Τ.Ο.Ε.

ενεργούντες από κοινού ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.), συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια του άρθρου 13 της από 31-3-2022 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. και της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1876/1990, συμφωνούν και κωδικοποιούν το σύνολο των διατάξεων όλων των προγενέστερων κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της από 31-3-2022 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε μια ενιαία κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Άρθρο 1. – Ενιαίο Μισθολόγιο. – Για τον καθορισμό της κατώτατης αμοιβής του προσωπικού των Τραπεζών ισχύει το Ενιαίο Μισθολόγιο. Με την καθιέρωση του Ενιαίου Μισθολογίου αποδεσμεύθηκε το βαθμολόγιο από το μισθολόγιο μέχρι του προτελευταίου βαθμού συμπεριλαμβανομένης της ιεραρχίας του κυρίου προσωπικού και μέχρι του τελευταίου βαθμού του βοηθητικού προσωπικού. Ο βασικός μισθός για τους βαθμούς του Υποδιευθυντή και του Διευθυντή διαμορφώνεται εκτός των κλιμακίων του Ενιαίου Μισθολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 κατωτέρω.

Για την εφαρμογή αποκλειστικά του ενιαίου μισθολογίου ορίζονται τρεις κατηγορίες προσωπικού:

α) Κατηγορία κύριου προσωπικού.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους υπαλλήλους που ο αντίστοιχος κανονισμός κάθε Τράπεζας θεωρεί κύριο προσωπικό και εν γένει τους υπαλλήλους που δεν ανήκουν στην κατηγορία των παρ. β και γ κατωτέρω. Για την κατηγορία αυτή οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 34 μισθολογικά κλιμάκια.

β) Κατηγορία βοηθητικού προσωπικού.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο βοηθητικά καθήκοντα (όπως ενδεικτικά Κλητήρες κλπ), και γενικά όσους ο αντίστοιχος κανονισμός εργασίας κάθε Τράπεζας θεωρεί βοηθητικό προσωπικό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι εργάτες μετά τη συμ-πλήρωση 4ετούς υπηρεσίας. Για την κατηγορία αυτή οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 31 μισθολογικά κλιμάκια.

γ) Κατηγορία προσωπικού καθαριότητας.

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το προσωπικό καθαριότητας. Για την κατηγορία αυτή οι βασικοί μισθοί διαμορφώνονται σε 28 μισθολογικά κλιμάκια.

Άρθρο 2. – Κλιμάκια - Πίνακες βασικών μισθών. – Οι βασικοί μισθοί (κλιμάκια) του ενιαίου μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού από 1-12-2021 έως 30-9-2022 ισχύουν ως εξής:            

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

966

896

856

1

967

900

860

2

969

902

861

3

971

903

862

4

972

905

863

5

973

906

864

6

974

908

868

7

974

909

869

8

975

911

871

9

976

912

873

10

978

915

875

11

979

918

877

12

980

919

877

13

982

921

879

14

983

922

880

15

984

923

882

16

985

925

883

17

989

933

884

18

998

943

887

19

1.012

951

888

20

1.023

960

889

21

1.034

973

892

22

1.045

981

893

23

1.058

990

894

24

1.070

999

895

25

1.080

1.008

896

26

1.092

1.019

900

27

1.102

1.029

903

28

1.113

1.036

 

29

1.125

1.046

 

30

1.138

1.058

 

31

1.149

   

32

1.160

   

33

1.175

   

Από την 1-10-2022 έως την 30-11-2023 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

985

914

873

1

986

918

877

2

988

920

878

3

990

921

879

4

991

923

880

5

992

924

881

6

993

926

885

7

994

927

886

8

995

929

888

9

996

930

890

10

998

933

893

11

999

936

895

12

1.000

937

896

13

1.002

939

897

14

1.003

940

898

15

1.004

941

900

16

1.005

944

901

17

1.009

952

902

18

1.018

962

905

19

1.032

970

906

20

1.043

979

907

21

1.055

992

910

22

1.066

1.001

911

23

1.079

1.010

912

24

1.091

1.019

913

25

1.102

1.028

914

26

1.114

1.039

918

27

1.124

1.050

921

28

1.135

1.057

 

29

1.148

1.067

 

30

1.161

1.079

 

31

1.172

   

32

1.183

   

33

1.199

   

Από 1-12-2023 έως την 30-11-2024 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

995

923

882

1

996

927

886

2

998

929

887

3

1.000

930

888

4

1.001

932

889

5

1.002

933

890

6

1.003

935

894

7

1.004

936

895

8

1.005

938

897

9

1.006

939

899

10

1.008

942

902

11

1.009

945

904

12

1.010

946

905

13

1.012

948

906

14

1.013

949

907

15

1.014

950

909

16

1.015

953

910

17

1.019

962

911

18

1.028

972

914

19

1.042

980

915

20

1.053

989

916

21

1.066

1.002

919

22

1.077

1.011

920

23

1.090

1.020

921

24

1.102

1.029

922

25

1.113

1.038

923

26

1.125

1.049

927

27

1.135

1.061

930

28

1.146

1.068

 

29

1.159

1.078

 

30

1.173

1.090

 

31

1.184

   

32

1.195

   

33

1.211

   

Από 1-12-2024 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

0

1.020

946

904

1

1.021

950

908

2

1.023

952

909

3

1.025

953

910

4

1.026

955

911

5

1.027

956

912

6

1.028

958

916

7

1.029

959

917

8

1.030

961

919

9

1.031

962

921

10

1.033

966

925

11

1.034

969

927

12

1.035

970

928

13

1.037

972

929

14

1.038

973

930

15

1.039

974

932

16

1.040

977

933

17

1.044

986

934

18

1.054

996

937

19

1.068

1.005

938

20

1.079

1.014

939

21

1.093

1.027

942

22

1.104

1.036

943

23

1.117

1.046

944

24

1.130

1.055

945

25

1.141

1.064

946

26

1.153

1.075

950

27

1.163

1.088

953

28

1.175

1.095

 

29

1.188

1.105

 

30

1.202

1.117

 

31

1.214

   

32

1.225

   

33

1.241

   

Άρθρο 3. – Ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια - Αναγνώριση προϋπηρεσίας. – Για την ένταξη του προσωπικού στα ανωτέρω κλιμάκια υπολογίζονται:

 1. Τα χρόνια σπουδών ως εξής:

2 χρόνια για πτυχίο ανώτερης σχολής

4 χρόνια για πτυχίο ανώτατης σχολής

5 χρόνια για Μεταπτυχιακό τίτλο ή δεύτερο πτυχίο

6 χρόνια για διδακτορικό

Τα παραπάνω χρόνια δεν υπολογίζονται αθροιστικά

 1. Τα χρόνια στρατιωτικής υπηρεσίας.
 2. Τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα. Ειδικά οι ταμιολογιστές (tellers) λαμβάνουν επιπλέον προώθηση 6 μηνών για άσκηση καθηκόντων για κάθε διετία και μέχρι 18 μήνες.
 3. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα και μέχρι 3 χρόνια, ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή. Η αναγνώριση γίνεται με δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία και ταυτίζονται με τα απαιτούμενα για την αναγνώριση της πολυετίας.
 4. Η προϋπηρεσία σε άλλη Τράπεζα, σε συγγενείς οργανισμούς, στο Δημόσιο και σε ΝΠΔΔ.
 5. Προωθήσεις που έγιναν στα μισθολογικά κλιμάκια με προγενέστερες διατάξεις κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν θίγονται.

Άρθρο 4. – Για κάθε χρόνο παραμονής στα καταληκτικά κλιμάκια του ενιαίου μισθολογίου και μέχρι οκτώ χρόνια, οι βασικοί μισθοί του άρθρου 2 προσαυξάνονται ως εξής:

Από 1-12-2021 μέχρι 30-9-2022 ισχύουν τα κάτωθι:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.186

1.068

904

2

1.196

1.076

907

3

1.205

1.085

912

4

1.219

1.098

920

5

1.231

1.105

926

6

1.239

1.114

932

7

1.253

1.126

937

8

1.264

1.137

943

Από την 1-10-2022 έως την 30-11-2023 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.210

1.089

922

2

1.220

1.098

925

3

1.229

1.107

930

4

1.243

1.120

938

5

1.256

1.127

945

6

1.264

1.136

951

7

1.278

1.149

956

8

1.289

1.160

962

Από 1-12-2023 έως την 30-11-2024 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.222

1.100

931

2

1.232

1.109

934

3

1.241

1.118

939

4

1.255

1.131

947

5

1.269

1.138

954

6

1.277

1.147

961

7

1.291

1.160

966

8

1.302

1.172

972

Από 1-12-2024 διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1.253

1.128

954

2

1.263

1.137

957

3

1.272

1.146

962

4

1.286

1.159

971

5

1.301

1.166

978

6

1.309

1.176

985

7

1.323

1.189

990

8

1.335

1.201

996

Άρθρο 5. – Α. Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2021 στο ποσό των €1.603 και €1.393 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.618

1.408

2

1.634

1.421

3

1.651

1.434

4

1.667

1.450

5

1.681

1.461

6

1.698

1.475

7

1.714

1.490

8

1.731

1.504

Β. Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/10/2022 στο ποσό των €1.635 και €1.421 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.650

1.436

2

1.667

1.449

3

1.684

1.463

4

1.700

1.479

5

1.715

1.490

6

1.732

1.505

7

1.748

1.520

8

1.766

1.534

Γ. Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2023 στο ποσό των €1.651 και €1.435 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.667

1.450

2

1.684

1.463

3

1.701

1.478

4

1.717

1.494

5

1.732

1.505

6

1.749

1.520

7

1.765

1.535

8

1.784

1.549

Δ. Οι βασικοί μισθοί των Διευθυντών και Υποδιευθυντών διαμορφώνονται από 1/12/2024 στο ποσό των €1.692 καί €1.471 αντίστοιχα.

Οι ανωτέρω βασικοί μισθοί, για κάθε χρόνο παραμονής τους μετά το 33ο κλιμάκιο ή για κάθε χρόνο παραμονής τους στον βαθμό, διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

1.709

1.486

2

1.726

1.500

3

1.744

1.515

4

1.760

1.531

5

1.775

1.543

6

1.793

1.558

7

1.809

1.573

8

1.829

1.588

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Άρθρο 6. – Τα ποσοστιαία και ποσοστοποιημένα σε κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου επιδόματα που καταβάλλονται βάσει ΣΣΕ, ΔΑ ή με οποιονδήποτε τρόπο, υπολογίζονται επί των βασικών μισθών/κλιμακίων του ενιαίου μισθολογίου με τα ίδια ποσοστά και με τους ίδιους όρους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των ως άνω επιδομάτων που συμφωνούνται ή εφαρμόζονται με πρωτοβουλία των Διοικήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν αποκλείονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 7. – Επίδομα Πολυετούς υπηρεσίας. – Χορηγείται σε κάθε εργαζόμενο επίδομα πολυετούς υπηρεσίας 1,85% ανά έτος με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας μέχρι του 41ου έτους, ώστε το ανωτέρω ποσοστό δεν υπερβαίνει το 75,85%.

Ως χρόνος υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος υπολογίζεται για όλο το προσωπικό των τραπεζών και ο χρόνος τυχόν ασφαλισμένης προϋπηρεσίας του εργαζομένου σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εταιρική ή ατομική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Άρθρο 8. – Επιστημονικό Επίδομα (Επίδομα Σπουδών). – Στους υπαλλήλους που κατέχουν πτυχίο ή τίτλο ανώτερων ή ανώτατων ελληνικών σχολών ή τίτλο ισότιμων αναγνωρισμένων αλλοδαπών πανεπιστημίων ή μεταπτυχιακό τίτλο, χορηγείται επιστημονικό επίδομα, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού:

16% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτερης σχολής

25% σε όσους κατέχουν πτυχίο ανώτατης σχολής

35% σε όσους κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο

40% σε όσους κατέχουν διδακτορικό τίτλο.

Άρθρο 9. – Επίδομα παραμεθορίων περιοχών. – Χορηγείται μηνιαίο επίδομα 41 ευρώ, στους τραπεζοϋπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, όπως ορίζονται από το άρθρο 24 του Ν.1892/1990, όπως ισχύει σήμερα. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 10. – Επίδομα Γάμου. – Στους υπαγόμενους στην παρούσα έγγαμους εργαζόμενους καταβάλλεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10%, υπολογιζόμενο επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το εκάστοτε ισχύον 24ο μισθολογικό κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου.

Το ανωτέρω επίδομα χορηγείται και στους δύο συζύγους, ακόμη κι αν αυτοί απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση και οπωσδήποτε ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται, συνταξιοδοτείται ή λαμβάνει ανάλογο επίδομα στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση ο έτερος σύζυγος.

Το επίδομα αυτό χορηγείται επίσης και με τους αυτούς όρους στους χήρους και τους διαζευγμένους, χωρίς να προϋποτίθεται η επιμέλεια ή η ύπαρξη παιδιού, καθώς και στους άγαμους γονείς.

Άρθρο 11. – Ενίσχυση μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. – Χορηγείται άδεια 7 εργασίμων ημερών με αποδοχές στις εργαζόμενες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή της μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Οι επιχειρήσεις του Κλάδου θα καταβάλλουν χίλια (1.000) ευρώ για κάθε προσπάθεια Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ανά εργαζόμενη και μέχρι τέσσερις προσπάθειες, με την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής
έγκρισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή υγειονομικής επιτροπής.

Άρθρο 12. – Επίδομα Τοκετού. – Χορηγείται επίδομα τοκετού με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως. Το επίδομα τοκετού ορίζεται στο ποσό των € 2.000,00.

Στο ποσό αυτό συμψηφίζεται κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ίδια αιτία από Ασφαλιστικά Ταμεία η από άλλα προγράμματα ασφάλισης.

Άρθρο 13. – Επίδομα Τέκνων. – Στους φυσικούς, θετούς, άγαμους, διαζευγμένους ή χήρους γονείς χορηγείται επίδομα για κάθε τέκνο, στο κλιμακούμενο ποσοστό που προβλέπεται κατά τη σειρά γέννησής του, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής που άλλα τέκνα συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης του επιδόματος αυτού, κατά τα οριζόμενα στον ακόλουθο πίνακα:

α. Για το πρώτο παιδί σε ποσοστό          5%

β. Για το δεύτερο παιδί σε ποσοστό       7,5%

γ. Για το τρίτο παιδί σε ποσοστό      10%

δ. Για το τέταρτο και για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου σε ποσοστό      15%

Το ως άνω επίδομα υπολογίζεται ως ποσοστό επί του βασικού μισθού (κλιμακίου) στο οποίο εκάστοτε ανήκει ο εργαζόμενος, με ελάχιστη βάση υπολογισμού το 24ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του κύριου προσωπικού και καταβάλλεται στους δυο γονείς μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και εφόσον φοιτά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζει να καταβάλλεται, μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους.

Προκειμένου για παιδιά με σωματική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία άνω του 67%, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν.4808/2021, το ως άνω επίδομα δεν περικόπτεται με την ενηλικίωσή τους, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους γονείς, χωρίς διακοπή.

Άρθρο 14. – Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου. – Οι τράπεζες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία χορηγούν, για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας, επίδομα ίσο με τα 2/3 της συνολικής δαπάνης για συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς καί νηπιαγωγεία ή, όπου αυτό είναι ανέφικτο, σε μη συμβεβλημένους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι συμβάσεις πραγματοποιούνται από τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν στο χώρο των Τραπεζών, το σχετικό ποσό θα αποδίδεται σε αυτά.

Το ύψος του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των 231 € για κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Α΄ Δημοτικού.

Σε περιοχές, που δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί θα ισχύουν ανάλογες ρυθμίσεις για εξακριβωμένη αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.

Άρθρο 15. – Παροχές παιδικής μέριμνας. – Οι παροχές Παιδικής Μέριμνας, από όποιες Τράπεζες χορηγούνται, συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία ποσοτική μεταβολή.

Άρθρο 16. – Κατασκηνωτικό Επίδομα. – Οι Τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα ύψους 724 ευρώ, το οποίο στην μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στην κατασκήνωση επιλογής του γονέα έναντι αποδεικτικών παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλιστικός φορέας έχει απορρίψει όλες τις δυνατές επιλογές του εργαζόμενου, στη δε δεύτερη περίπτωση θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Άρθρο 17. – Κάλυψη ημερών ασθένειας. – Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κανονικά στους ασθενούντες υπαλλήλους, το σύνολο των αποδοχών τους για τις ημέρες ασθένειας και για περίοδο ίση με την περίοδο που καλύπτουν οι φορείς υγείας. Θα συμψηφίζονται τα ποσά που χορηγούνται από τους φορείς υγείας και τα ασφαλιστικά προγράμματα των τραπεζών.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 18. – Διανομή ασφαλίστρων και προμηθειών. – Ο τρόπος διανομής των ασφαλίστρων και προμηθειών εκ των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου υπάρχει διανομή, θα καθορίζεται κατά Τράπεζα με διμερή συμφωνία συλλόγου και τράπεζας.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
  ΔΑΝΕΙΑ

Άρθρο 19. – Στεγαστικά δάνεια. – Α) Οι Τράπεζες χορηγούν στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας στους υπαλλήλους τους, με τους παρακάτω γενικούς όρους και προϋποθέσεις:

Το ανώτατο χορηγούμενο κατά δικαιούχο ποσό ορίζεται σε 150.000 ευρώ.

Το επιτόκιο των δανείων ορίζεται σε 2%.

Η διάρκεια των δανείων ορίζεται στα 40 έτη κατ' ανώτατο όριο, στο πλαίσιο της πιστωτικής πολιτικής κάθε τράπεζας.

Για την εξασφάλιση του δανείου θα εγγράφεται προσημείωση υποθήκης ή υποθήκη.

Δύναται να χορηγείται άτοκη περίοδος χάριτος ως εξής:

α. Για την περίπτωση αγοράς έτοιμης κατοικίας 12 μήνες.

β. Για την περίπτωση αγοράς υπό κατασκευή κατοικίας (από σχέδιο) ή οικοδόμησης σε ιδιόκτητο οικόπεδο 24 μήνες από την ανάληψη της πρώτης δόσης (Προκαταβολή).

Παρέχεται δυνατότητα μετάθεσης του 1/3 των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των 5 πρώτων, μετά την περίοδο χάριτος, ετών στα 11 έως στα 35 έτη.

Στην περίπτωση εξόδου λόγω συνταξιοδότησης από την ενεργό υπηρεσία του οφειλέτη, η εξόφληση του υπολοίπου δανείου συνεχίζεται με παρακράτηση των δόσεων από την σύνταξη και δεν παρακρατείται από το εφάπαξ βοήθημα και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Το συνολικό διαθέσιμο κατά Τράπεζα κεφάλαιο θα είναι τέτοιο, ώστε να ικανοποιείται κάθε έτος τουλάχιστον ο αυτός αριθμός δικαιούχων που έλαβε δάνειο κατά το προηγούμενο έτος.

Οι τράπεζες θα ικανοποιούν τα αιτήματα ευνοϊκότερης ρύθμισης των στεγαστικών δανείων προς τραπεζοϋπαλλήλους (όπως ενδεικτικά με λύσεις τύπου "split balance", όπως εφαρμόζονται σήμερα), στο πλαίσιο της εκάστοτε πιστοδοτικής πολιτικής τους, λαμβάνοντας υπόψη την συνέπεια που επιδεικνύεται, αλλά και την εξασφάλιση που παρέχεται με την πάγια εντολή για την εξόφληση των εκάστοτε δόσεων με χρέωση καταθετικού λογαριασμού μισθοδοσίας.

Η πρόωρη εξόφληση των παραπάνω δανείων γίνεται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ποινή.

Β) Οι Τράπεζες χορηγούν στεγαστικά δάνεια στους υπαλλήλους τους, για αγορά ακινήτου (ολοκληρωμένης ή ημιτελούς κατοικίας ή οικοπέδου προς ανέγερση κατοικίας) και πέραν της πρώτης κατοικίας με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική κάθε τράπεζας.

Άρθρο 20. – Προσωπικά Δάνεια. – Οι τράπεζες χορηγούν στους υπαλλήλους τους προσωπικά δάνεια ποσού μέχρι τριών μισθών για έκτακτες ανάγκες χωρίς δικαιολογητικά και ποσού ίσου προς δύο μισθούς ακόμα για αιτιολογημένες ανάγκες. Η εξόφληση των δανείων αυτών θα γίνεται σε 36 δόσεις. Η επαναχορήγηση επιτρέπεται εφ' όσον έχει μειωθεί το υπόλοιπο του δανείου στο επίπεδο του ενός μισθού. Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγεί κάθε τράπεζα δεν θα υπερβαίνει το 110% του μικτού μισθολογίου ενός μηνάς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 21. – Προστασία απασχόλησης. – Τα μέρη επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο. Οι εργοδότες του κλάδου λαμβάνουν εύλογα κατά τις περιστάσεις μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.

Άρθρο 22. – Απορρόφηση απολυόμενων. – Οι Τράπεζες, όπως έκαναν στο παρελθόν, θα απορροφούν και στο μέλλον τους απολυόμενους υπαλλήλους από τις ξένες τράπεζες όταν οι απολύσεις γίνονται εξ αιτίας παύσης εργασιών στην Ελλάδα. Θα προηγείται, όπου απαιτείται, έγκριση των αρμοδίων Αρχών.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
  ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΩΡΑΡΙΟ

Άρθρο 23. – Ωράριο Εργασίας και Ωράριο Συναλλαγών. – Ο χρόνος εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων συμφωνείται σε 37 ώρες εβδομαδιαίως. Το ωράριο εργασίας ορίζεται : Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη: 7:45 - 15:15 και Παρασκευή: 7:45 - 14:45.

Το ωράριο συναλλαγών στα καταστήματα των Τραπεζών, ορίζεται από 08:00 έως 14:00 για όλες τις εργάσιμες ημέρες κάθε εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή).

Άρθρο 24. – Ειδικό ωράριο λειτουργίας ορισμένων καταστημάτων. – Κάθε Τράπεζα ορίζει τα καταστήματά της που λειτουργούν κατ' εξαίρεση πέραν του παραπάνω κανονικού ωραρίου εργασίας και συναλλαγών, ως εξής:

 • • έως δέκα (10) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο άνω των 150 καταστημάτων,
 • • έως πέντε (5) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 31 μέχρι 150 καταστήματα και
 • • έως δύο (2) καταστήματα εφόσον διαθέτει δίκτυο από 1 μέχρι 30 καταστήματα

για την εξυπηρέτηση του κοινού και των συναλλαγών στη συγκεκριμένη περιοχή του καθ' ενός από τα παραπάνω καταστήματα, χωρίς τη διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, που στην περίπτωση αυτή θα απασχολούνται σε βάρδιες.

Τα ως άνω καταστήματα θα λειτουργούν εντός του παρακάτω χρονικού πλαισίου:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή: από την έναρξη λειτουργίας των Τραπεζικών καταστημάτων, ήτοι από 08:00 και λήξη το αργότερο έως 20:30 και το Σάββατο με έναρξη από 10:00 και λήξη το αργότερο έως 17:00.

Το προσωπικό των ως άνω καταστημάτων, όταν εργάζεται Σάββατο, απασχολείται 35 ώρες κατ' ανώτατο όριο την εβδομάδα. Με προϋπόθεση την εκούσια απασχόληση κάθε εργαζομένου στα ως άνω καταστήματα πέραν του παραπάνω κανονικού ωραρίου εργασίας του άρθρου 23 και την τήρηση σε κάθε περίπτωση της πενθήμερης απασχόλησης, κατά τα λοιπά, τα χρονικά όρια εργασίας, η τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή προς το προσωπικό που απασχολείται στα ως άνω καταστήματα, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο, που ισχύει από την ημέρα της κατάθεσής της στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.

Άρθρο 25. – Ωράριο λειτουργίας Κεντρικών Υπηρεσιών. – Οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Τραπεζών, εκτός του δικτύου των Καταστημάτων, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν από τις 07.45' έως τις 19.00', κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Παρασκευή), ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

Οι ακριβείς ώρες λειτουργίας της κάθε Κεντρικής Υπηρεσίας, εντός των κατά τα ως άνω χρονικών ορίων, καθορίζονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της κάθε Τράπεζας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι κατά περίπτωση βάρδιες, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες των τριών (3).

Η κατά τα ως άνω απασχόληση του προσωπικού σε βάρδιες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα επτά (37) ώρες την εβδομάδα, ούτε τον θεσπισμένο ημερήσιο χρόνο εργασίας, εξαιρούμενης της απασχόλησης στη βάρδια που λήγει στις 19.00', για την οποία και μόνο η διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) ώρες.

Η ένταξη και απασχόληση του προσωπικού κάθε Τράπεζας στις κατά τα ανωτέρω βάρδιες (εκτός του ωραρίου εργασίας του άρθρου 23) θα λαμβάνει χώρα οικειοθελώς, και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν εξασφαλίζεται η με τον τρόπο αυτό κάλυψη του συνόλου των θέσεων που προβλέπονται για απασχόληση σε κάθε βάρδια, οι κενές θέσεις καλύπτονται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της κάθε Τράπεζας, λαμβανομένων υπόψη κοινωνικών κριτηρίων, όπως των οικογενειακών υποχρεώσεων κάθε υπαλλήλου.

Κάθε εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί σε Κεντρική Υπηρεσία εκτός του ωραρίου εργασίας, για δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, δικαιούται να ζητήσει την ένταξή του είτε στο ωράριο του άρθρου 23 είτε σε άλλο ωράριο.

Άρθρο 26. – Ωράριο λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών/Μονάδων. – 1. Για τις Υπηρεσίες των τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, οι οποίες λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους είναι απαραίτητο να λειτουργούν καθ' όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνεχώς ή με βάρδιες, οι οποίες ξεκινούν ή εκτείνονται πέραν του ωραρίου εργασίας των άρθρων 23 και 25, δύνανται να οριστούν ειδικά ωράρια απασχόλησης του αντίστοιχου προσωπικού ή μέρους αυτού, μετά από συμφωνία της επιχείρησης με τον πλέον αντιπροσωπευτικό Σύλλογο.

 1. Με προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, την εκούσια υπαγωγή του κάθε εργαζόμενου στο ειδικό ωράριο, με τις συμφωνίες αυτές ορίζονται (μεταξύ άλλων) τα κάτωθι:

- Τα χρονικά όρια εργασίας (ημέρες απασχόλησης, ώρα έναρξης και λήξης) για την κάθε βάρδια, χωρίς υπέρβαση του υφιστάμενου ημερησίου και εβδομαδιαίου ανώτατου χρόνου εργασίας,

- Τυχόν πρόσθετη αποζημίωση ή άλλη αντιπαροχή, προς το προσωπικό που απασχολείται με ειδικά ωράρια και οι όροι χορήγησής της,

- Οι προϋποθέσεις τήρησης σε κάθε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους που απασχολούνται με το κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση,

- Κάθε άλλο θέμα εφαρμογής και τροποποίησης των εν λόγω ωραρίων.

 1. Οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ από την επομένη της κατάθεσής τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.
 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
  ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 27. – Ετήσια Κανονική Άδεια. – Η κανονική άδεια με αποδοχές αφορά σε εργάσιμες ημέρες, χορηγείται κατ' έτος στους υπαγόμενους στην παρούσα και πρέπει να εξαντλείται μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 37 της παρούσας. Η κανονική άδεια δύναται να χορηγείται τμηματικά υπό την προϋπόθεση ότι ένα τουλάχιστον τμήμα αυτής δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10) συνεχόμενων εργασίμων ημερών.

Μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης από την πρόσ-ληψή του, κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια 20 εργάσιμων ημερών. Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψή του κάθε εργαζόμενος λαμβάνει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας κατ' αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην Τράπεζα. Το ποσοστό των ημερών αδείας υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια 20 ημερών πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, και μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης από την πρόσληψή του, ο εργαζόμενος συνεχίζει να λαμβάνει το ανωτέρω ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας κατ' αναλογία με το χρόνο απασχόλησής του στην Τράπεζα.

Με την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης από την πρόσληψή του, η άδεια προσαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα και το ποσοστό ετήσιας αδείας του δεύτερου ημερολογιακού έτους για το τμήμα αυτού που απομένει μετά την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια 21 ημερών πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Για τα επόμενα έτη, η κανονική άδεια μετ' αποδοχών διαμορφώνεται ως εξής:

- Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών υπηρεσίας, ο εργαζόμενος λαμβάνει ανά έτος 22 εργάσιμες ημέρες αδείας.

- Με τη συμπλήρωση πέντε ετών υπηρεσίας, ο εργαζόμενος λαμβάνει ανά έτος 23 εργάσιμες ημέρες αδείας.

- Με τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας, ο εργαζόμενος λαμβάνει ανά έτος 25 εργάσιμες ημέρες αδείας.

Με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, ο εργαζόμενος λαμβάνει 26 εργάσιμες ημέρες αδείας.

Μετά την συμπλήρωση των 12 μηνών, η κανονική άδεια χορηγείται λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Άδεια που χορηγείται εντός της χρονικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου ή από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου προσαυξάνεται κατά μια επιπλέον ημέρα άδειας για κάθε πέντε (5) συνεχείς ή διακεκομμένες ημέρες κανονικής άδειας.

Άρθρο 28. – Άδεια Τοκετού. – Οι Τράπεζες χορηγούν άδεια τοκετού σε 4 μήνες και 2 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές και σύμφωνα με τις διαδικασίες, ως προς τον χρόνο χρησιμοποίησης της άδειας, που προβλέπει ο ν. 1302/82. Οι δύο (2) εβδομάδες χορηγούνται στην εργαζόμενη πριν ή μετά τον τοκετό, ανάλογα με τις ανάγκες της.

Συμψηφίζονται στις παραπάνω αποδοχές οποιαδήποτε ποσά που καταβάλλονται για την ίδια αιτία από ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλους φορείς.

Άρθρο 29. – Άδεια Θηλασμού και Φροντίδας Παιδιών - Μειωμένο Ωράριο Μητρότητας. – Οι γυναίκες τραπεζοϋπάλληλοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται με πλήρη απασχόληση, ένας απ' αυτούς που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους, δικαιούται μειωμένο ωράριο εργασίας δύο ωρών για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό και μιας ώρας για τα επόμενα δύο έτη.

Η άδεια φροντίδας παιδιών μπορεί να χορηγείται και συνεχόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, των Εθνικών Γενικών ΣΣΕ και της παρούσας σύμβασης.

Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα παιδιών με τη μορφή πρόσθετης άδειας στον έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, υλοποιείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου γονέα, λαμβανομένων υπόψη και των προϋποθέσεων του άρθρου 37 του ν. 4808/2021, η οποία εξετάζεται θετικά, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι περί του αντιθέτου.

Άρθρο 30. – Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών. – Χορηγείται σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου γονική άδεια μέχρι 2 ετών άνευ αποδοχών και μέχρι 2 διετίες συνολικά για την περίοδο της προσχολικής ηλικίας των παιδιών. Αναλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη της υγείας όταν δεν καλύπτεται από τον/την σύζυγο. Το προσωπικό θα μπορεί να κάνει συνταξιοδοτική αυτασφάλιση για την περίοδο της άδειας, με αντίστοιχη δανειακή διευκόλυνση από την τράπεζα.

Άρθρο 31. – Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιών. – Η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 ν. 4808/2021 άδεια ορίζεται σε 6 μέρες μετ' αποδοχών για το πρώτο τέκνο.

Η παραπάνω άδεια , προσαυξάνεται κατά τέσσερις (4} ακόμα ημέρες το έτος, για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, μέχρι την αποφοίτησή τους από την υποχρεωτική εκπαίδευση ή/και το Λύκειο και πάντως μέχρι την συμ-πλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο 32. – Ρυθμίσεις για εργαζόμενους γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ. – 1. Συμφωνείται: α] η μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζομένων και β) η εξέταση της δυνατότητας τοποθέτησης σε χώρο - περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας τους, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας και των συνθηκών εργασίας, για τους εργαζομένους:

 • • με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω,
 • • που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή
 • • που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.
 1. Οι Εργαζόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στην ως άνω ρύθμιση, με την αίτησή τους για μειωμένη απασχόληση, γνωστοποιούν εάν επιθυμούν αυτή να αφορά την έναρξη ή τη λήξη του ωραρίου εργασίας. Οι Τράπεζες θα επιδιώκουν την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών. Τέτοια αιτήματα δεν μπορεί να επαναλαμβάνονται με συχνότητα μικρότερη του δωδεκαμήνου, εκτός εάν μεταβληθεί η υγεία του προστατευόμενου ατόμου.
 2. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.
 3. Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ' έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Άρθρο 33. – Άδειες νοσηλείας τέκνου και συζύγου. – Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας τέκνου, οι έξι (6) πρώτες εργάσιμες ημέρες της αδείας του άρθρου 44 του Ν. 4808/2021 χορηγούνται με αποδοχές και οι υπόλοιπες είκοσι τέσσερεις (24) χωρίς αποδοχές. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας συζύγου χορηγείται άδεια μέχρι έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές.

Άρθρο 34. – Άδεια Αιμοδοσίας. – Χορηγείται μια ημέρα άδεια απουσίας, πέραν της κανονικής, για κάθε αιμοδοσία στους εθελοντές αιμοδότες και μέχρι δύο ημέρες το χρόνο. Στην άδεια αυτή συμψηφίζεται η άδεια που τυχόν χορηγείται για τον ίδιο σκοπό με βάση οποιαδήποτε διάταξη νόμου, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμό, εγκύκλιο, απόφαση Διοίκησης ή άλλου οργάνου ή με βάση έθιμο ή πρακτική.

Άρθρο 35. – Άδειες σπουδών για εξετάσεις. – Οι άδειες σπουδών στις ανώτερες, ανώτατες και μεταπτυχιακές σπουδές για εξετάσεις χορηγούνται στους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με την ετήσια κανονική άδεια ή με άδεια που ο εργαζόμενος δικαιούται από άλλη αιτία. Τυχόν ευνοϊκότερες επιχειρησιακές ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, δεν θίγονται.

Άρθρο 36. – Άδεια με αποδοχές στον πατέρα λόγω γέννησης τέκνου. – Χορηγείται, λόγω γέννησης τέκνου στον πατέρα πρόσθετη άδεια με αποδοχές, χωρίς συμψηφισμό με οποιαδήποτε άδεια, η οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο σήμερα ανέρχεται σε 14 εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 37. – Χρόνος λήψης αδειών. – Λαμβάνοντας υπόψη τη ρύθμιση του άρθρου 61 παρ. 1 του ν. 4808/2021, που διευρύνει τα χρονικά όρια εξάντλησης της κανονικής άδειας των εργαζομένων εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους, συμφωνείται ότι εφεξής δεν απαιτείται η εξάν-τληση της κανονικής άδειας για τη χορήγηση των ειδικών αδειών των άρθρων 28 έως 36, με εξαίρεση την άδεια του άρθρου 30 (Γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών).

Πλην της ετήσιας κανονικής άδειας του άρθρου 27, οι προβλεπόμενες ειδικές άδειες στα άρθρα 28 έως 36 δεν μεταφέρονται ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.

Κατ' εξαίρεση στην περίπτωση που η αιτούμενη σωρευτική άδεια φροντίδας παιδιών του άρθρου 29 ξεπερνά σε διάρκεια την 31η Δεκεμβρίου του έτους, τότε θα προηγείται η χορήγηση της κανονικής άδειας.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
  ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 38. – Τηλεργασία. – 1. Εφόσον το αντικείμενο της εργασίας το επιτρέπει, τα μέρη μπορούν να καταρτίσουν εγγράφως συμφωνία τηλεργασίας, η οποία θα διέπεται από τον νόμο, τους όρους της παρούσας και τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πέραν των ρητώς προβλεπόμενων στη συμφωνία, που αφορούν ειδικά στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας με τηλεργασία, δεν τροποποιούνται οι όροι της ατομικής σύμβασης εργασίας.

 1. Στη συμφωνία τηλεργασίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3846/2010, απαιτείται η ρητή συναίνεση του εργαζόμενου.
 2. Στις περιπτώσεις σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η συμφωνία τηλεργασίας ομοίως είναι αορίστου χρόνου, με δυνατότητα ανάκλησης και από τα δύο μέρη, κατόπιν τηρήσεως ελάχιστης προθεσμίας 15 ημερών για τον εργαζόμενο καί 30 ημερών για την τράπεζα.
 3. Η αιτιολογημένη μη αποδοχή από τον εργαζόμενο πρότασης του εργοδότη για μετάβαση σε τηλεργασία/ανανέωση συμφωνίας τηλεργασίας ή η αιτιολογημένη άσκηση από αυτόν του δικαιώματος ανάκλησης δεν επιτρέπεται να οδηγούν σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ή σε βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του εργαζομένου.
 4. Η τηλεργασια παρέχεται κατά κανόνα από την κύρια κατοικία του εργαζόμενου, και δυνητικά από δευτερεύουσα ή άλλη κατοικία την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να δηλώσει εφόσον τούτο προβλέπεται από την πολιτική της τράπεζας και πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας και εν γένει οι προδιαγραφές τηλεργασίας.
 5. Επιπλέον των νόμιμα προβλεπόμενων, ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο, γραπτά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της συμφωνίας τηλεργασίας, πληροφορίες που αναφέρονται ειδικά στην εκτέλεση της τηλεργασίας και κυρίως πληροφορίες που αφορούν:

α) στα πρόσωπα και στους τρόπους αναφοράς για τεχνικά ή άλλα ζητήματα που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση της τηλεργασίας,

β) στις οδηγίες για την προστασία των επαγγελματικών δεδομένων, τις οποίες οφείλει να τηρεί ο εργαζόμενος, καθώς και τις δεσμεύσεις της επιχείρησης για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

 1. Η συμφωνία τηλεργασίας θα προβλέπει πάντοτε, πλην περιπτώσεων κινδύνου υγείας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν.3846/2010, συνδυασμό ημερών τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας. Προκειμένου το σχήμα εργασίας να είναι προβλέψιμο και ελέγξιμο, ο αριθμός ημερών τηλεργασίας καθορίζεται εξαρχής στη συμφωνία τηλεργασίας και τυχόν μη ληφθείσες ημέρες δεν μεταφέρονται σε περίπτωση που αυτές συμπίπτουν με αργία ή με νόμιμη άδεια.
 2. Οι τηλεργαζόμενοι δεν υφίστανται καμιά απολύτως διάκριση σε σχέση με τους εργαζόμενους όμοιας απασχόλησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ως προς τους όρους εργασίας τους, ατομικούς και συλλογικούς, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής, των αδειών και παροχών που προβλέπονται για τους λοιπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση, της σταθερότητας στην απασχόληση, του χρόνου εργασίας, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης, του όγκου της ανατιθέμενης εργασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης απόδοσης.
 3. Ο χρόνος εργασίας, η έναρξη και η λήξη του ωραρίου εργασίας, καθώς και το σύστημα αξιόπιστης και ακριβούς καταγραφής της, που παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη, ορίζονται σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 23 έως 26 της παρούσας.
 4. Ο εργαζόμενος με τηλεργασια ή/και φυσική παρουσία, μετά το πέρας του χρόνου κατά τον οποίο έχει υποχρέωση παροχής εργασίας με βάση τον νόμο, τις ισχύουσες στον κλάδο και την επιχείρηση Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και την τυχόν ευνοϊκότερη ατομική του σύμβαση, έχει δικαίωμα στην ψηφιακή αποσύνδεση και ο εργοδότης αντίστοιχη υποχρέωση να το διασφαλίσει. Η άσκηση του δικαιώματος αποσύνδεσης εκ μέρους του εργαζόμενου δεν έχει κανενός είδους επίπτωση στην υπηρεσιακή του κατάσταση και εξέλιξη.
 5. Το δικαίωμα αποσύνδεσης συνίσταται στο δικαίωμα του τηλεργαζομένου να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του με οποιονδήποτε τρόπο (ιδίως να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία) εκτός του ωραρίου εργασίας του και κατά τη διάρκεια των αδειών του.

Η δυνατότητα αποσύνδεσης θα εξασφαλίζεται με παροχή επιλογής στον εργαζόμενο για κάθε εργαλείο συνεργασίας (collaboration tool) και με συγκεκριμένες λύσεις που θα επιτυγχάνουν την τεχνική αποσύνδεση του τηλεργαζόμενου από κάθε μορφής ψηφιακή επικοινωνία, όπως η δυνατότητα απενεργοποίησης αποστολής/λήψης email και η ενεργοποίηση σίγασης ειδοποιήσεων για κάθε εργαλείο συνεργασίας.

 1. Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου ο εργοδότης συμμορφώνεται με το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις συστάσεις του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ο εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του εργοδότη.

Για την ομαλή εφαρμογή της τηλεργασίας στις επιχειρήσεις του κλάδου, γίνεται κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου με επίκεντρο τους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, την ανάγκη τήρησης του χρόνου εργασίας και τη διασφάλιση της αποσύνδεσης του τηλεργαζόμενου.

 1. Οι επιχειρήσεις του κλάδου διαμορφώνουν προγράμματα κατάρτισης με εξασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης συμμετοχής των τηλεργαζομένων.
 2. Καθ' όλο το χρονικό διάστημα της απασχόλησης των εργαζομένων με τηλεργασία, εξασφαλίζονται όλοι οι όροι για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη επικοινωνία με τις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις και η άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 3. Ειδικότερα θέματα εφαρμογής, καθώς και τυχόν αποζημίωσης της τηλεργασίας πέραν των ελάχιστων νομίμων, θα μπορούν να ρυθμίζονται με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 39. – Αξιολόγηση απόδοσης. – Τα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης πρέπει να αναφέρονται στις γνώσεις, τις ικανότητες, στην εργασιακή απόδοση, στη συμπεριφορά του εργαζομένου και στη συμβολή του στη συνολική απόδοση σε μία ομάδα, στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών της κάθε Τράπεζας.

Άρθρο 40. – Προστασία Εγκύων. – Οι έγ-κυες γυναίκες δεν χάνουν την valeur (προσ-μέτρηση χρόνου προαγωγής) σε περιπτώσεις ασθένειας εξαιτίας της κύησης και κατά την περίοδο αυτής κατόπιν σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Άρθρο 41. – Ειδικές Περιοχές. – Θα συντέμνεται ο χρόνος παραμονής των υπαλλήλων που υπηρετούν σε ειδικές περιοχές με ανάλογες προβλέψεις και τοποθετήσεις. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση των χώρων εργασίας.

Ως ειδικές περιοχές ορίζονται οι ακόλουθες: α) Πτολεμαΐδας, β) Μεγαλόπολης, γ) Ελευσίνας.

Άρθρο 42. – Όσοι εκ των υπαλλήλων των Τραπεζών λαμβάνουν το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 της από 17.5.1984 Ειδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ανερχόμενο σε ποσοστό 12% επί του βασικού μισθού, καθώς και πρόσθετη άδεια 7 ημερών ετησίως, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις ανωτέρω παροχές για όσο χρόνο συνεχίζουν να απασχολούνται στους ίδιους χώρους ή καθήκοντα. Η καταβολή των ανωτέρω παροχών διακόπτεται, επίσης, σε περίπτωση που κριθεί από επιτροπή, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση από την Τράπεζα και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της επιχείρησης, έναν εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, τον ιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας, ότι οι λόγος για τους οποίους χορηγήθηκαν οι παροχές, έχουν πλέον εκλείψει, γιατί έχουν ληφθεί τα διαρθρωτικά μέτρα.

Άρθρο 43. – Προστασία από οπτικοακουστικά μέσα. – Η χρήση οπτικοακουστικών μέσων, ή η εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε ευαίσθητους χώρους της Τράπεζας, θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των Τραπεζών και των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 44. – Σύνθεση Επιτροπών. – Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλέπεται συλλογική εκπροσώπηση ή συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, σε θεσμοθετημένες επιτροπές υπηρεσιακά συμβούλια, κατά Τράπεζα, θα μετέχουν εκπρόσωποι ή εκπρόσωπος της πιο αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργανώσεως των εργαζομένων, με κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας, τον αριθμό των μελών που ψήφισαν κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες και όχι τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών.

Άρθρο 45. – Εκπαίδευση. – Τα μέρη θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού των τραπεζών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, ιδίως εν όψει των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση αποτελούν δικαίωμα και υποχρέωση τόσο των εργαζομένων όσο και των Τραπεζών.

Οι Τράπεζες μεριμνούν συστηματικά για την εκπαίδευση του προσωπικού τους μέσω σχετικών προγραμμάτων που τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων.

Τα μέρη ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να εκμεταλλεύονται αυτά τα προγράμματα.

Η εκπαίδευση σε κάθε Τράπεζα οφείλει να είναι ενιαία, καθολική, συνεχής και ανάλογη με τις έγκαιρα διαπιστωμένες ανάγκες επιμόρφωσης του εργαζόμενου, από την αρχή και καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής του ζωής.

Στόχοι της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη της υπηρεσιακής κατάρτισης και εμπειρίας, η προστασία και η συνεχής βελτίωση της απασχόλησης, με την έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή των γνώσεων και ειδικοτήτων των εργαζομένων, τις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας και οργάνωσης της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής.

Οι Τράπεζες κατά προτεραιότητα προωθούν εναλλακτική εκπαίδευση και ανακατάρτιση των υπαλλήλων, που κατέχουν θέσεις, που προβλέπεται να καταργηθούν ή να διαφοροποιηθούν κατά αντικείμενο.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 46. – Διατραπεζικό Πειθαρχικό Συμβούλιο. – Για όσες Τράπεζες δεν έχουν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, λειτουργεί Διατραπεζικό Πειθαρχικό Συμβούλιο από έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και έναν εκπρόσωπο της ΟΤΟΕ, στο οποίο θα προσφεύγουν μέσα σ' ένα μήνα οι τιμωρούμενοι με πειθαρχική ποινή πάνω από 10 ημέρες προσωρινή παύση ή απόλυση.

Το ίδιο όργανο θα αποφαίνεται και σε περιπτώσεις ανάλογων πειθαρχικών ποινών που επιβάλλονται από Τράπεζες, που δεν έχουν πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 47. – Επανάληψη Πειθαρχικής Διαδικασίας. – Παρέχεται η δυνατότητα στον κριθέντα οριστικώς και τελεσιδίκως να ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου (Πρωτοβαθμίου ή Δευτεροβαθμίου), όπερ έκρινε την πειθαρχική υπόθεση οριστικώς και τελεσιδίκως, μόνον εάν μετά την οριστική και τελεσίδικη κρίση, προταθούν νέα, άγνωστα στους κρίναντας, γεγονότα ή αποδείξεις, οι οποίες μόνες ή σε συνδυασμό με τις από πριν προσκομισθείσες, πρόδηλα καθιστούν, ότι ο κριθείς είναι αθώος ή κρίθηκε άδικα για παράβαση βαρύτερη εκείνης στην οποία πράγματι υπέπεσε.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 48. – Παρακράτηση εισφορών. – Οι Τράπεζες θα παρακρατούν τις συνδικαλιστικές εισφορές του Προσωπικού υπέρ των Σωματείων δύναμης ΟΤΟΕ και της ΟΤΟΕ, εκτός αν υπάρχει αρνητική δήλωση του Υπαλλήλου.

Άρθρο 49. – Συνδικαλιστικές απαλλαγές στελεχών Συλλόγων-μελών ΟΤΟΕ. – Απαλλάσσονται από την υπηρεσία της Τράπεζας, με υπόδειξη του οικείου Συλλόγου, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Συλλόγων δυνάμεως ΟΤΟΕ:

α) Ο Πρόεδρος του ΔΣ για Συλλόγους μέχρι 250 μέλη.

β) Για συλλόγους με 251 μέχρι 500 μέλη, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας,

γ) Για συλλόγους πάνω από 500 μέλη μέχρι 5.000 μέλη, απαλλάσσεται με υπόδειξη του οικείου Συλλόγου ένα συνδικαλιστικό στέλεχος ανά 500 μέλη. Υπόλοιπο μελών από 251 μέλη και πάνω, αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμα συνδικαλιστικού στελέχους.

δ) Για συλλόγους πάνω από 5.000 μέλη απαλλάσσεται, για το υπερβάλλον, ένας συνδικαλιστής ανά 1.000 μέλη. Υπόλοιπο μελών από 501 και πάνω αντιστοιχεί στην απαλλαγή ενός ακόμη συνδικαλιστικού στελέχους.

Ο χρόνος της άδειας των συνδικαλιστών λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία.

Άρθρο 50. – Συνδικαλιστικές απαλλαγές στελεχών ΟΤΟΕ. – Συμφωνείται η απαλλαγή από τα υπηρεσιακά καθήκοντα δέκα (10) συνολικά συνδικαλιστικών στελεχών από τα όργανα της ΟΤΟΕ (άρθρο 8 Καταστατικού ΟΤΟΕ, όπως ισχύει σήμερα) με υπόδειξή της, χωρίς να διακόπτεται η μισθοδοσία τους. Στους παραπάνω συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της Διοίκησης της ΟΤΟΕ, οι οποίοι απαλλάσσονται ειδικά για τον χρόνο που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις.

Αν οι κατέχοντες τις παραπάνω θέσεις έχουν απαλλαγεί βάσει του άρθρου 49 ή από άλλη αιτία, τότε απαλλάσσονται επιπλέον ισάριθμα συνδικαλιστικά στελέχη με υπόδειξη του σωματείου δύναμης της ΟΤΟΕ στην εργοδότρια Τράπεζα. Η ΟΤΟΕ θα μεριμνά ώστε ο αριθμός των ανωτέρω απαλλασσομένων να μην υπερβαίνει τους τρεις (3) ανά Τράπεζα.

Επίσης οι Τράπεζες θα χορηγούν συνδικαλιστικές άδειες χωρίς να διακόπτεται η μισθοδοσία τους σε μέλη Δ.Σ., Γενικούς Συμβούλους σωματείων και ΟΤΟΕ και συνέδρους ΟΤΟΕ για να παρακολουθήσουν τις εργασίες των οργάνων τους. Τα παραπάνω υπερισχύουν προγενέστερων σχετικών ρυθμίσεων. Δεν θίγονται απαλλαγές που ισχύουν με οποιοδήποτε τρόπο για συνδικαλιστικά στελέχη του κλάδου.

Άρθρο 51. – Συνδικαλιστικές Ρυθμίσεις. – 1. Οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση παροχής εργασίας για συνδικαλιστικούς λόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ή με τη συγκατάθεση των οικείων Τραπεζών και είναι μέλη σε Διοικητικά Συμβούλια πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων ή τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων, διατηρούν κατά τη διάρκεια αυτής ακέραια όλα τα δικαιώματά τους, τα οποία αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Τράπεζα, από την οποία αποσπώνται. Οι τραπεζοϋπάλληλοι αυτοί διατηρούν το σύνολο των αποδοχών (βασικός μισθός, επιδόματα, συμβατικές παροχές ή παροχές από πράξεις διοίκησης), που ελάμβαναν πριν από τη συνδικαλιστική απόσπαση. Εξαιρούνται τα έξοδα περιποίησης πελατείας ανεξάρτητα από την ονομασία με την οποία δίδονται και οι παροχές που χορηγούνται σε ειδικές, κατά περίπτωση, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ή εποπτείας (π.χ. Dealingroom κλπ), εκτός εάν άλλως ισχύει στην οικεία Τράπεζα.

 1. Οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι οποίοι ευρίσκονται σε συνδικαλιστική απόσπαση, εξελίσσονται βαθμολογικά σύμφωνα με τα ακόλουθα:

2.1. Προαγωγή κατ' αρχαιότητα: Για τους βαθμούς που προβλέπεται προαγωγή μόνο κατ' αρχαιότητα, η προαγωγή κατ' αρχαιότητα γίνεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους Οργανισμούς ή Κανονισμούς των Τραπεζών.

2.2. Προαγωγή κατ' εκλογήν: Για τους βαθμούς που προβλέπεται είτε κατ' αρχαιότητα και κατ' εκλογήν είτε μόνον κατ' εκλογήν, η κατ' εκλογήν προαγωγή γίνεται (με δεδομένο ότι ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 49) με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) I) Εκλογή του τραπεζοϋπαλλήλου στη Διοίκηση οποιουδήποτε από τα συνδικαλιστικά όργανα, που αναφέρονται στη παράγραφο 1, σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη τακτικές αρχαιρεσίες αναμετρήσεις. Το δικαίωμα του τραπεζοϋπαλλήλου για κατ' εκλογήν προαγωγή αρχίζει αμέσως μετά από την τρίτη συνδικαλιστική του εκλογή και

 1. II) Απόσπαση τουλάχιστον επί εικοσιτέσσερις (24) συνεχόμενους ή μη μήνες του τραπεζοϋπαλλήλου, στα παραπάνω όργανα της παραγράφου 1, στο βαθμό που κάθε φορά κρίνεται.

β) Το δικαίωμα κρίσης για κατ' εκλογήν προαγωγή στον επόμενο βαθμό θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κτήσης (valeur) του κατεχόμενου εκάστοτε βαθμού. Εάν από τις σχετικές διατάξεις της οικείας Τράπεζας προβλέπεται μικρότερος χρόνος για τις κατ' εκλογήν προαγωγικές κρίσεις, τότε η σχετική κρίση γίνεται κατά τον χρόνο αυτόν.

γ) Η κατ' εκλογήν προαγωγή επέρχεται μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και μετά από την διαδικασία του παρακάτω εδαφίου στ.

δ) Οι προαγόμενοι τραπεζοϋπάλληλοι συνδικαλιστές καλύπτουν μη οργανικές θέσεις, οι οποίες ιδρύονται με την παρούσα και είναι προσωποπαγείς, μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού της Ε.Τ.Ε. ή του αντίστοιχου βαθμού των οργανισμών ή κανονισμών των λοιπών Τραπεζών. Για τις προαγωγές στους βαθμούς του Υποδιευθυντού και Διευθυντού οι συνδικαλιστές κρίνονται μαζί με τα λοιπά στελέχη των Τραπεζών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οργανισμών και Κανονισμών κάθε Τράπεζας.

ε) Σε όσες Τράπεζες δεν υπάρχει βαθμολογική εξέλιξη, που να προβλέπεται από Οργανισμό ή Κανονισμό ή Εγκύκλιο ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, ο τραπεζοϋπάλληλος θα ακολουθεί την βαθμολογική εξέλιξη που προβλέπεται στην Ε.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή θα ενταχθεί στους αντίστοιχους βαθμούς με τη διαδικασία του επόμενου εδαφίου στ. Κατ' ακολουθία, η οικονομική αντιμισθία των συνδικαλιστών αυτών, καθορίζεται ίση τουλάχιστον με εκείνη που προβλέπεται για τους αποσπασμένους ομοιοβάθμους τους τραπεζοϋπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

στ) Ο δικαιούχος της παραπάνω βαθμολογικής εξέλιξης (2.2) μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού υποβάλλει αίτηση στην Τράπεζά του, η οποία εντός δύο (2) μηνών και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις τον εντάσσει στον αντίστοιχο βαθμό με χρόνο προαγωγής (valeur βαθμού) αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή των οριζομένων στο παραπάνω εδάφιο γ. Διαφορετικά, εντός της αυτής προθεσμίας, απαντά εγγράφως στον ενδιαφερόμενο αιτιολογώντας την αρνητική της θέση. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή αν παρέλθει χωρίς απάντηση η πιο πάνω δίμηνη προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, να προσφύγει ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής, η οποία ιδρύεται με την παρούσα και απαρτίζεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον οριζόμενο από αυτόν Υποδιοικητή (ως Πρόεδρο), από έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και από έναν εκπρόσωπο της Ο.Τ.Ο.Ε. Η Επιτροπή κρίνει με αιτιολογημένη απόφασή της για τη συνδρομή ή όχι των προϋποθέσεων προαγωγής, καθώς επίσης και για το χρονικό σημείο (valeur) από το οποίο επέρχεται η προαγωγή και η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη.

ζ) Οι τραπεζοϋπάλληλοι τους οποίους αφορούν οι παρούσες ρυθμίσεις προάγονται βαθμολογικά, κατά τα ανωτέρω, μέχρι και του βαθμού του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού. Πέραν του βαθμού αυτού γίνεται με τις πιο κάτω προϋποθέσεις μόνον μισθολογική προώθηση αντίστοιχη των βαθμών Υποδιευθυντού και Διευθυντού. Ειδικά για την απονομή των παραπάνω, κατ' εξαίρεση, μισθολογικών προωθήσεων Υποδιευθυντού και Διευθυντού ισχύουν τα εξής:

Η μισθολογική προώθηση στους δύο αυτούς βαθμούς γίνεται με την προβλεπόμενη, από το παραπάνω εδάφιο στ., διαδικασία και επέρχεται:

 1. I) εφόσον ο τραπεζοϋπάλληλος έχει εκλεγεί επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη φορές στη Διοίκηση των προαναφερθέντων συνδικαλιστικών οργάνων της παραπάνω παραγράφου 1,
 2. II) έχει παραμείνει αποσπασμένος επί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) συνεχόμενους ή μη μήνες στον προηγούμενο βαθμό και

III) έχει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια παραμονής στον προηγούμενο βαθμό.

2.3. Μετά τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης, στους επανερχόμενους στην εργασία τους στην Τράπεζα συνδικαλιστές τους ανατίθενται καθήκοντα ανάλογα με τον κατεχόμενο κατά την επάνοδό τους βαθμό και πάντως όχι υποδεέστερα αυτής που κατείχαν πριν την απόσπαση.

3.1. Όσο διαρκεί η συνδικαλιστική απόσπαση, στα όργανα που προβλέπονται στη παράγραφο 1 της παρούσας, ο αποσπασμένος τραπεζοϋπάλληλος εφόσον έχει εκλεγεί δύο φορές και αμέσως μετά τη δεύτερη εκλογή του λαμβάνει το παρακάτω (3.2) επίδομα ευθύνης, που είναι ίσο με το εκάστοτε καταβαλλόμενο από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επίδομα ευθύνης, σύμφωνα με τον κατεχόμενο από αυτόν βαθμό ή τους αντίστοιχα προβλεπόμενους από τους οργανισμούς ή κανονισμούς των λοιπών Τραπεζών. Στις Τράπεζες που δεν έχουν οργανισμό ή κανονισμό θα λαμβάνεται κατ' αντιστοιχία υπόψη αυτός της ΕΤΕ.

3.2. Το καταβαλλόμενο παραπάνω επίδομα έχει ως εξής:

α) Για τους βαθμούς του Λογιστή Α’ και του Υποτμηματάρχη το επίδομα Προϊσταμένου Υπηρεσίας Διοικήσεως.

β) Για τους βαθμούς Τμηματάρχη Β’ και Τμηματάρχη Α1 το επίδομα Προϊσταμένου Τμήματος Διοικήσεως.

γ) Για τον βαθμό του Συμπράττοντος Υποδιευθυντού το επίδομα Υποδιευθυντού Διοικήσεως.

δ) Για την μισθολογική προώθηση στο βαθμό του Υποδιευθυντού το επίδομα Υποδιευθυντού Διοικήσεως.

ε) Για την μισθολογική προώθηση στο βαθμό του Διευθυντού το επίδομα Διευθυντού Διοικήσεως.

3.3 Το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών και παύει με τη λήξη της συνδικαλιστικής απόσπασης, συμψηφίζεται δε με οποιοδήποτε επίδομα ευθύνης λαμβάνει ο αποσπασμένος τραπεζοϋπάλληλος.

3.4 Τα οικονομικά αποτελέσματα των βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικών προωθήσεων θα αρχίζουν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κάθε ενδιαφερομένου.

4.1 Στους Τραπεζοϋπαλλήλους τους οποίους αφορούν οι συνδικαλιστικές ρυθμίσεις του παρόντος συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ.

4.2 Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν σε επιχειρησιακό επίπεδο για τους Τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνουν συνδικαλιστική απόσπαση, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και ισχύουν παράλληλα.

Άρθρο 52. – Ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες Ι.Ν.Ε./Ο.Τ.Ο.Ε. – Οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύουν επιμορφωτικά - ερευνητικά προγράμματα για τους εργαζόμενους με το ποσό των 190.000 ευρώ κατ'έτος. Τα αναλογούντα ποσά θα κατανέμονται μεταξύ των Τραπεζών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων και θα καταβάλλονται έναντι παραστατικών σε συσταθησόμενο από την ΟΤΟΕ για το σκοπό αυτό φορέα υπό την μορφή ν.π.ι.δ., με βάση σχετικό προγραμματισμό.

Άρθρο 53. – Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. – Οι επιχειρήσεις του κλάδου ενισχύουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τον εργασιακό αθλητισμό του προσωπικού τους με το ποσό των 250.000 ευρώ κατ'έτος. Τα αναλογούντα ποσά θα κατανέμονται μεταξύ των Τραπεζών ανάλογα με την αριθμητική δύναμη των υπαλλήλων και θα καταβάλλονται έναντι παραστατικών σε συσταθησόμενο από την ΟΤΟΕ για το σκοπό αυτό φορέα υπό την μορφή ν.π.ι.δ., με βάση σχετικό προγραμματισμό.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
  ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΟΤΟΕ

Άρθρο 54. – Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. – Με σκοπό τη διερεύνηση και εξισορρόπηση των εκατέρωθεν συμφερόντων, την καθιέρωση κλίματος ουσιαστικού, καλόπιστου και γόνιμου διαλόγου, τη διευκόλυνση της αξιολόγησης τόσο των συγκλινουσών απόψεων των μερών, όσο και των αποκλινουσών θέσεων τους, την κατά το δυνατόν εξεύρεση κοινά αποδεκτών και εφαρμόσιμων πρακτικών λύσεων, τα μέρη συμφωνούν να λειτουργεί μόνιμη ισομερής Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου. Η Επιτροπή αποτελείται από αντιπροσωπείες των Τραπεζών και της ΟΤΟΕ, στις οποίες προΐστανται οι εκάστοτε εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών. Οι Τράπεζες και η ΟΤΟΕ μπορούν να ορίζουν και αναπληρωτές των ανωτέρω εκπροσώπων τους. Αντικείμενα της επιτροπής είναι θέματα εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος, σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων, αξιολόγησης των εξελίξεων της απασχόλησης, ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, ασφαλιστικά θέματα και γενικά κάθε θέμα που άπτεται των εργασιακών σχέσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από εμπειρογνώμονες και επιστημονικούς συνεργάτες του κάθε μέρους, οι οποίοι και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Συνεδριάζει όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο από τα μέρη. Η ΕΕΤ θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή, ενώ οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών θα έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα θέματα που συζητούνται.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου λειτουργεί και διμερής κλαδική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών. Τρία (3) μέλη ορίζονται από τις Τράπεζες και δύο (2) μέλη από την Ο.Τ.Ο.Ε, με 3ετή θητεία και ισάριθμους αναπληρωτές. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η μελέτη και διατύπωση γενικών αρχών για θέματα ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο των Τραπεζών. Αυτές τίθενται υπόψη της Διοίκησης και της αντίστοιχης συνδικαλιστικής οργάνωσης κάθε Τράπεζας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την άσκηση πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού και κατά τη διαμόρφωση επιχειρησιακών ρυθμίσεων και συμφωνιών. Η Επιτροπή επίσης μελετά τη λήψη μέτρων στον τομέα της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και υπηρεσιακής ενημέρωσης εργαζομένων και ιδίως υπαλλήλων που απέχουν από την εργασία λόγω γονικής άδειας ή άδειας τοκετού, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή υπηρεσιακή τους επανένταξη και εξέλιξη.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55. – 1. Όλες οι προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις του κλάδου, κωδικοποιούνται στην παρούσα σύμβαση.

 1. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Δ.Σ. Τραπεζών και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.
 2. Η παρούσα Σ.Σ.Ε Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. ισχύει από την 1.1.2022 έως την 31.12.2024, οι δε διατάξεις της δεσμεύουν τα δύο μέρη για όλο το χρονικό διάστημα και μέχρι την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Η σύμβαση συντάχθηκε σε 4 αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενη πλευρά έλαβε από 2.