Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 (29-6-2022) «Παράταση του χρόνου ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2021».

 Στην Αθήνα σήμερα 29 Ιουνίου 2022, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:

Αφενός:

α) ο ΣΕΒ Σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

ε) ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),

όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:

Άρθρο 1. – Παράταση ισχύος. – Παρατείνεται με τους ίδιους όρους, στο σύνολό τους, η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Π.Κ. 16/1.7.2021-ΔΕΝ 2021 σελ. 1116), από τη λήξη της συμβατικής ισχύος τη μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023.

Άρθρο 2. – Τα μέρη συμφωνούν να συστήσουν ομάδα εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση πρότασης ως προς το νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Ε.Λ.Ε.Κ.), τη νομική μορφή του, την οργάνωση και λειτουργία του, σύμφωνα με το άρθ. 15 παρ. 5 του Ν. 4921/2022. Το σχέδιο πρότασης θα υποβληθεί στις Διοικήσεις των συμβαλλόμενων μερών έως 30ή Νοεμβρίου 2022. Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, θα καθοριστεί η εξέλιξη του υπό διαμόρφωση νομικού προσώπου και εφόσον υπάρξει συμφωνία, θα υπογραφεί ως παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Η ίδια ομάδα εργασίας θα εξετάσει και θα δώσει πορίσματα επί όλων των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους συμβαλλόμενους φορείς (π.χ. κωδικοποίηση, κατώτερος μισθός, συλλογικές διαπραγματεύσεις και ΕΓΣΣΕ, Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο, Βία και Παρενόχληση στην Εργασία κ.α.). Αυτά θα αξιολογηθούν από τις Διοικήσεις των φορέων και εφόσον συμφωνηθούν, θα υπογραφούν και θα προσαρτηθούν στην παρούσα σύμβαση.