ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (28-4-2022) «Για τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας».

 Στην Αθήνα σήμερα, την 28/4/2022, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι

  1. Οι εργοδοτικοί φορείς:

α) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας, από τον Μιχ. Δακτυλίδη, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής.

β) Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Γ. Μπενέκο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ’ αρ. 1/9-3-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από την Μ. Τσιομπάνου, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ' αριθμ. 1052 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (Σ.Α.Τ.Ε.), νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Γ. Βλάχο, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.ΕΑ.Τ.), νομίμως εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον Γ. Συριανό, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με απόφαση με αρ. 3/7-4-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον Ι. Τασιούλα, Πρόεδρο, που έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικά με την υπ’ αριθμ. 4/12-2-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. – Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι κάτωθι ειδικότητες απασχολούμενων σε οικοδομικές και συναφείς εργασίες εργαζομένων:

Κτίστες, Κονιαστές, Μπετόν Αρμέ, Ξυλότυποι Μπετόν, Σιδεράδες μπετόν, Πιστολαδόροι, Κατεδαφιστές, Μαρμαρογλύπτες, Μετοπατζήδες (οι απασχολούμενοι με την τοποθέτηση Μετοπών), Πατωματζήδες, Υδραυλικοί (περιλαμβανομένων και των εργαζομένων σε καλοριφέρ), Συνδετές αποχέτευσης, Μωσαϊκοί δαπέδων, Μονωτές, Πλακοστρωτές γενικά, Ελαιοχρωματιστές, Ντουκαδόροι, Ξυλουργοί γενικά εκτελούντες όλες ανεξαίρετα τις ξυλουργικές εργασίες, και των λοιπών ειδικοτήτων μη ειδικώς κατονομαζόμενων, εργαζόμενοι σε εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, οδοποιητικά έργα, δίκτυα κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών, αποχετευτικά έργα, υδροηλεκτρικά έργα, έργα υποδομής μεταφοράς αερίων, ενέργειας με υπόγειους ή εναέριους αγωγούς, καλωδιώσεις κ.α. κατασκευής αεροδρομίων, λιμανιών, γεφυρών, ζεύξεις, επικοινωνιών, αρχαιολογικές ανασκαφές, τοποθετήσεις γυψοσανίδων και γύψινων διακοσμήσεων, ΟΤΑ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται κατά κατηγορία ως εξής:

α) ΤΕΧΝΙΤΕΣ 

41,00€

β) ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

38,00€

γ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

35,00€

Άρθρο 2. – α) Ως τεχνίτης για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας θεωρείται ο εργαζόμενος που έχει την απαιτούμενη τεχνική εξειδίκευση, είναι ικανός να εκτελέσει μόνος μία ή δύο τεχνικές εργασίες των ειδικοτήτων του άρθρου 1 και έχει είτε προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη ειδικότητα τέσσερα (4) χρόνια ή τρία (3) χρόνια, εφόσον έχει πτυχίο ειδικής σχολής, είτε σε κάθε περίπτωση έχει πραγματοποιήσει εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα, στην πρώτη περίπτωση (4ετής προϋπηρεσία), ή τετρακόσιες πενήντα (450) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα, στη δεύτερη περίπτωση (προϋπηρεσία 3 ετών και πτυχίο ειδικής σχολής).

β) Ως βοηθός τεχνίτη/ειδικευμένος εργάτης για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας θεωρείται είτε ο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει δύο (2) χρόνια προϋπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα, είτε ο εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας στην αντίστοιχη ειδικότητα.

Άρθρο 3. – Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα, υπολογιζόμενα σε ποσοστά επί των ως άνω βασικών μισθών και ημερομισθίων ως εξής:

α) 10% επίδομα γάμου.

β) 10% σε όσους έχουν αποφοιτήσει από επαγγελματική εκπαίδευση, επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή εργοληπτικών ή εργατικών οργανώσεων υπό την επίβλεψη του ΟΑΕΔ, διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.

γ) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε σκαλωσιές (κτιρίων, καμινάδων κλπ.) ύψους άνω των 30 μέτρων, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.

δ) 5% στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές κλπ.), κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.

ε) 5% στους εργαζόμενους σε έργα ή τμήματα έργων που κατασκευάζονται στη θάλασσα και είναι προσβάσιμα αποκλειστικά με πλωτά μέσα, κατ’ αναλογία προς το χρόνο απασχόλησής τους στις εργασίες αυτές.

Άρθρο 4. – Στους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας χορηγείται επίδομα τριετίας για έως έξι (6) τριετίες προϋπηρεσίας, υπολογιζόμενο σε ποσοστά επί των ως άνω βασικών μισθών/ημερομισθίων σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα ΣΣΕ Πίνακα που θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 5. – Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ο εργοδότης καταβάλλει ολόκληρο το ημερομίσθιο της αντίστοιχης ημέρας στον εργαζόμενο και μέχρι 30 ημερομίσθια, εφόσον ο εργαζόμενος αδυνατεί να παρέχει την εργασία του για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα λόγω του ατυχήματος, βάσει ιατρικής γνωματεύσεως Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος και σχετικής βεβαιώσεως του ΕΦΚΑ περί μη απασχολήσεώς του στο εν λόγω χρονικό διάστημα σε άλλη εργασία και να έχει συμπληρώσει προϋπηρεσία πάνω από ένα έτος, συνεχούς εργασίας στον ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 6. – Τυχόν χορηγούμενες βάσει εφαρμοζομένων κανονιστικών διατάξεων ή ατομικών συμβάσεων εργασίας υψηλότερες των ανωτέρω αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μεταβάλλονται και υπερισχύουν.

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας περιέχει την πλήρη συμφωνία των μερών. Λήξαντες ή καταργηθέντες όροι προηγούμενων συλλογικών συμβάσεων δεν αναβιώνουν.

Η διάρκεια της παρούσας συλλογικής συμβάσεως ορίζεται από 1.4.2022 έως 30.9.2024.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή στο περιεχόμενο του άρθρου 1 δεν θα επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της (από 1.4.2022 έως 30.9.2024) και θα ισχύσει κατόπιν συνάψεως νέας συλλογικής σύμβασης μετά από τη λήξη της παρούσας.