AΠΟΦ. 9407/2022 Υπ. Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (Α’177), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του 4886/2022 (Α’ 12)».

 (...) αποφασίζoυμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διευκολύνσεις για γονείς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4722/ 2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’12)
Άρθρο 1. – Έκταση εφαρμογής. – Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’12) και καλύπτει τις περιπτώσεις νόσησης τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, οι οποίες διαγνώσθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4886/2022 (Α’12), ήτοι από την 24η/01/2022.
Άρθρο 2. – Δικαιούχοι - Διευκολύνσεις. – 1. Με το παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 4722/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’12) και αφορά σε γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, δικαιούχοι των διευκολύνσεων του ως άνω άρθρου είναι, ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας τους, οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ’τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει σε όσους απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός της Γενικής Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων του Κεφ. Α’του ν. 3429/2005 (Α’314).
2. Οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.
3. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγ-κών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα, έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό COVID-19, που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5 η) ημέρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.
4. Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.
5. Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.
6. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
7. Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε αναστολή.
8. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.
9. Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.
10. Κατά τα λοιπά, η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Επίσης, η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
Άρθρο 3. – Αποδοχές. – Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19, λαμβάνουν για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες από τον εργοδότη τους τις αποδοχές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την άδεια ασθενείας, καθώς και για την άδεια νόσησης εργαζομένων λόγω COVID-19 που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν. 4886/2022 (δηλ. το 50% των αποδοχών τους). Για την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν ποσό που καλύπτει το 100% των αποδοχών τους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στους εργοδότες, αφού εκείνοι το έχουν προηγουμένως καταβάλει στους εργαζόμενους. Κατά την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας, οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, για την οποία λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.
Άρθρο 4. – Δηλώσεις - Δικαιολογητικά. – 1. Ο εργοδότης συμπληρώνει και αναρτά, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Έντυπο Ε11.2 και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντιστοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.
2. Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί: α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου, β) αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων περί των αναφερομένων στοιχείων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 2 που δικαιολογούν τη χορήγηση της άδειας στον εργαζόμενό του, δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτωση ανάγκης παράτασης της άδειας, ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλει. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση των αρμοδίων Αρχών προς έλεγχο.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εδρεύει στην Αθήνα, επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής: «ΓΚΠΔ») τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στο παρόν έντυπο, με σκοπό την υποχρεωτική καταχώριση και διαχείριση της δήλωσης από τους εργοδότες των εργαζομένων που κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4722/2020 (άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19), προκειμένου να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις περί λήψεως μέρους των αποδοχών των γονέων εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της άδειας, από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων εργοδοτών (ή, σε περίπτωση εργοδότη - νομικού προσώπου, των νομίμων εκπροσώπων αυτού), εργαζομένων και των τέκνων τους είναι η εκτέλεση υποχρεώσεων και η άσκηση δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα διασταυρώνονται με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5. – Προσδιορισμός του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19. – 1. Για τους εργαζομένους - δικαιούχους της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, οι επιχειρήσεις- εργοδότες καταχωρίζουν στις Α.Π.Δ της οικείας μισθολογικής περιόδου, το σύνολο των ημερών αδείας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, ο οποίος θα καθοριστεί από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ημέρες αυτής της άδειας, δηλαδή τόσο της αναλογίας των αποδοχών αυτών που καλύπτονται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και αυτών που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για τα ανωτέρω ημερομίσθια, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.
2. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των ειδικών αδειών των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19 που βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Έντυπο Ε11.2 στο Πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα: τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους που έκαναν χρήση της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, τις ημέρες της ειδικής άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19, τις μικτές αποδοχές του κάθε εργαζόμενου για την τέταρτη (4η) ημέρα αδείας, το σύνολο της δαπάνης για κάθε εργαζόμενο και για το σύνολο των εργαζομένων του κάθε εργοδότη που έκαναν χρήση της παραπάνω άδειας.
3. Οι εργοδότες φέρουν την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση έγκυρου και ενεργού αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ καθώς και των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο έντυπο Ε11.2 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία όπως δηλώνονται στο έντυπο Ε11.2 του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής.
Άρθρο 6. – Διαδικασία πληρωμής στους εργοδότες της αναλογίας της άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19.
....................................................................
Άρθρο 7. – Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών.
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2022