ΑΠΟΦ. 29510/2022 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου».

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101), και, ιδίως, της παραγράφου 2 αυτού. (...)
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1. – Σκοπός. – Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), του ποσού που αποδίδεται για το προστατευτικό κράνος και του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού σε περίπτωση χρήσης ιδίου μέσου.
Άρθρο 2. – Πεδίο εφαρμογής. – Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες του άρθρου 68 του ν. 4808/2021, με τις οποίες οι διανομείς - πάροχοι υπηρεσιών συνδέονται με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρο 3. – Προσαύξηση αντί της παροχής προστατευτικού κράνους. – 1. H ψηφιακή πλατφόρμα υποχρεούται να παρέχει προς τον διανομέα - πάροχο υπηρεσιών το προστατευτικό κράνος που είναι απαραίτητο για την εργασία του. Εναλλακτικώς, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σχέσης μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και ψηφιακής πλατφόρμας, αν ο διανομέας - πάροχος υπηρεσιών συμφωνεί να κάνει χρήση δικού του προστατευτικού κράνους, η ψηφιακή πλατφόρμα, εφόσον διαπιστώσει ότι διαθέτει κατάλληλο κράνος, υποχρεούται να του αποδώσει ορισμένο χρηματικό ποσό, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Το περιεχόμενο της μεταξύ των μερών συμφωνίας περιλαμβάνεται στη μεταξύ των μερών σύμβαση, όπου προσαρτάται και υπεύθυνη δήλωση του διανομέα ότι διαθέτει τέτοιο κράνος.
2. Το ποσό που καταβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 1, αντί της παροχής του προστατευτικού κράνους, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Το ποσό αυτό αποδίδεται τμηματικά, σε 12 ισόποσες δόσεις, και συγκεκριμένα καταβάλλεται από την πλατφόρμα προς τον διανομέα - πάροχο υπηρεσιών, κάθε μήνα, το 1/12 του ως άνω ποσού και για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ των μερών σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, κατά μέγιστο μέχρις αποδόσεως του συνόλου του ποσού της παρούσας παραγράφου.
3. Το ποσό της παρ. 2 δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, αποτυπώνεται διακριτά στα σχετικά παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης ή σε διακριτό παραστατικό και καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, όπως και η αμοιβή του δικαιούχου, αποκλειστικά αντί της παροχής του προστατευτικού κράνους.
Άρθρο 4. – Προσαύξηση σε περίπτωση χρήσης ιδίου μέσου. – 1. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, οι ψηφιακές πλατφόρμες αποδίδουν στους παρόχους ανά μήνα πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 15% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2. Η εν λόγω προσαύξηση αποδίδεται κάθε μήνα, και για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ των μερών σύμβαση.
2. Η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος ανέρχεται σε 15% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, εφόσον ο διανομέας - πάροχος υπηρεσιών πραγματοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες (300) διανομές ή μεταφορές εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα και για την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου αριθμού διανομών ή μεταφορών, το ως άνω ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος μειώνεται αναλογικώς (prorata).
3. Η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, αποτυπώνεται διακριτά στα σχετικά παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης ή σε διακριτό παραστατικό, καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, όπως και η αμοιβή του δικαιούχου, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγ-κών συντήρησης και χρήσης του μεταφορικού μέσου του παρόχου και δεν περιλαμβάνει τα έξοδα κίνησης του μέσου.
Άρθρο 5. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022