Κ. Παπαδημητρίου, «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι», 3η έκδοση, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2022).

Η εν λόγω έκδοση αποτελεί μία ενημερωμένη συλλογή των βασικότερων και χρησιμότερων νομοθετημάτων εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Τα νομοθετήματα κατατάσσονται στις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες: α) σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, β) ειδικές συμβάσεις εργασίας, γ) χρόνος εργασίας και άδειες, δ) μισθός, ε) δυσμενείς διακρίσεις, στ) προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, ζ) αλλοδαποί εργαζόμενοι, η) υγεία και ασφάλεια, θ) καταγγελία σύμβασης εργασίας, ι) δημόσιο δίκαιο, ια) συνδικαλισμός, ιβ) συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία, ιγ) εκμετάλλευση - συμμετοχή.