Ι. Ληξουριώτης, «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις», 7η έκδοση, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2021).

Η 7η έκδοση του έργου «Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις» κρίθηκε απαραίτητη λόγω των πρόσφατων νομοθετικών μεταβολών που επέφερε ο Ν 4808/2021 στο εργατικό δίκαιο. Το έργο εξετάζει από θεωρητική και πρακτική σκοπιά όχι μόνο «κλασικά» ζητήματα του εργατικού δικαίου, όπως: τις μορφές εμφάνισης και το κύρος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, τη λειτουργία της μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, τις «άτυπες» συμβάσεις, τη σχέση μεταξύ διαχειριστών/διευθύνοντων συμβούλων και νομικών προσώπων, την υποχρέωση πίστης του εργαζομένου, την αναστολή και καταγγελία της σύμβασης εργασίας αλλά και σύγχρονα θέματα, όπως: την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing), την τηλεργασία, την εκ περιτροπής εργασία και άλλες μορφές ελαστικής απασχόλησης.