Ι. Κουκιάδης, «Εργατικό Δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις», 3η έκδοση, (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Το κύριο αντικείμενο της παρούσας νέας έκδοσης του βιβλίου αποτελούν οι προβλεπόμενες από τους νόμους 4472/2017, 4512/2018, 4635/2019 ρυθμίσεις για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Στις νέες ρυθμίσεις, προστίθενται και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ο ν. 4624/2019 για τα προσωπικά δεδομένα που ενδιαφέρουν και τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις, με ανακύπτοντα ζητήματα που αναλύονται στο παρόν όπως οι δυνατότητες που δίνουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων για την εκπροσώπησή τους σε διαφορές προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι δυνατότητες ρυθμίσεων σχετικών θεμάτων με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τον τελευταίο συμπληρωματικό νόμο 4808/2021, ο οποίος στρέφεται στο δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και στο δίκαιο της απεργίας και οι ρυθμίσεις του οποίου αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής. Στην παρούσα έκδοση αναλύονται συστηματικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα που ανακύπτουν στο πεδίο του συλλογικού εργατικού δικαίου μέσα από μια πλούσια παράθεση θεωρητικών απόψεων αλλά και μιας κριτικής προσέγγισης των επιμέρους ρυθμίσεων του νόμου σχετικά με τον επιδιωκόμενο γενικότερο σκοπό της αναμόρφωσης της εργατικής νομοθεσίας.