Κ. Δημαρέλλης, «Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο», (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2021).

Στο εν λόγω έργο γίνεται μία προσπάθεια να διερευνηθεί εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις ο μέτοχος καθίσταται αυτοτελώς εργοδότης έναντι των εργαζομένων της εταιρείας και ευθύνεται για την καταβολή των εργατικών απαιτήσεών τους και την εν γένει τήρηση των εργοδοτικών υποχρεώσεων. Η μελέτη προσεγγίζει το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας της εργοδότριας εταιρείας και της θεμελίωσης της εργοδοτικής ιδιότητας και ευθύνης του μετόχου επί τη βάσει των δύο βασικών εννοιών που διατρέχουν το σύνολο του Εργατικού Δικαίου: της έννοιας της εξάρτησης που καθιστά κάποιον εργαζόμενο και της έννοιας του διευθυντικού δικαιώματος που συνιστά «ίδιον» του εργοδότη. Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το 1ο εστιάζει στην ανάλυση των εννοιών του νομικού προσώπου και της ανώνυμης εταιρείας. Το 2ο αναφέρεται στο γενικό πλαίσιο της άρσης της αυτοτέλειας της ανώνυμης εταιρείας και της γένεσης της ευθύνης του μετόχου της έναντι των εταιρικών δανειστών για εμπορικές απαιτήσεις. Το 3ο εστιάζει στην άρση της αυτοτέλειας της εργοδότριας εταιρείας και στη γένεση της εργοδοτικής ιδιότητας και ευθύνης του μετόχου. Το 4ο αναλύει το ζήτημα της άρσης της αυτοτέλειας ειδικά στους ομίλους επιχειρήσεων και το 5ο εξετάζει ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν σε περίπτωση που αρθεί η αυτοτέλεια της εργοδότριας εταιρείας και θεμελιωθεί η εργοδοτική ιδιότητα και ευθύνη του μετόχου.