Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και η απαγόρευση των διακρίσεων

14 Φεβρουαρίου 2007

Δημήτριος Ζωγραφόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Νομικός Ελεγκτής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: "Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και η απαγόρευση των διακρίσεων".