Από το δίκαιο της εργασίας στο δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας

15 Φεβρουαρίου 2006

Ιωάννης Κουκιάδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Α..Π.Θ.: «Από το δίκαιο της εργασίας στο δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας».